Auteur:

Gepubliceerd op: 28-04-2022

Op 27 april 2022 keurde het Vlaamse Parlement het voorstel van decreet goed dat het tot 1 januari 2028 onmogelijk maakt om bruikbare sociale huurwoningen buiten de socialehuursector te vervreemden. Dit moratorium slaat alleen op de vervreemding van rechten op sociale huurwoningen buiten de huursector. De overdracht naar een woonmaatschappij of sociale huisvestingsmaatschappij in het kader van de vorming van een woonmaatschappij wordt er dus niet door verhinderd. Dit voorstel wil zo de maatschappelijke doelstellingen van de sociale woonactoren garanderen, namelijk het behouden van kwaliteitsvolle sociale woningen. Voor bepaalde situaties zijn er wel uitzondering op het moratorium ingeschreven.

Daarnaast voorziet het voorstel van decreet ook een vrijstelling van het oriënterend bodemonderzoek bij een verplichte overdracht van gronden tussen sociale woonactoren in het kader van de vorming van de woonmaatschappij. De logica achter dit voorstel is dat de nieuwe woonactoren naar wie die gronden gaan de volwaardige rechtsopvolgers zijn van de sociale huisvestingsmaatschappijen, wat impliceert dat zij niet alleen de rechten die met de gronden verbonden zijn, overnemen, maar ook de verplichtingen. Dus ook de verplichtingen en aansprakelijkheden in het kader van het Bodemdecreet horen daarbij.

Dit decreet wordt nog bekrachtigd door de Vlaamse Regering en opgenomen in het Belgisch staatsblad vooraleer het in werking treedt.

Lees het volledige voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, wat het moratorium op de verkoop van verhuurbare sociale huurwoningen en de vrijstelling van een oriënterend bodemonderzoek bij de verplichte overdracht van risicogronden door sociale woonactoren betreft. 


Joris Deleenheer