Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2021

Update: bekijk hieronder de opname en de presentatie van het webinar van 28 september 2021 (stand van zaken VIA6 en IFIC)

Aanvulling 15 oktober 2021:

Er zijn drie protocollen op komst: over de toewijzing van de IFIC-functies en over de activering van de IFIC-barema's in de publieke ouderenzorg (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging) en over de financiering van de nieuwe salarisschalen (IFIC-salarisschalen en voorafnames in de kinderopvang en thuiszorg).

De finalisering van deze protocollen duurt, op vraag van de Vlaamse regering die hiervoor met haar administratie en onder de coalitiepartners voldoende wil(de) afstemmen, iets langer dan gedacht en zal wellicht in de loop van volgende week gebeuren. Dat betekent uiteraard dat het voor lokale besturen nog niet mogelijk is (geweest) om de begeleidings- en beroepscommissie samen te stellen, en om het personeel te informeren, zoals oorspronkelijk tegen 15.10 moest gebeuren. De datum van 15 oktober was een streefdatum, geen vervaldatum. De sociale partners en de Vlaamse regering proberen er alles aan te doen om de protocollen zo snel mogelijk af te werken zodat besturen vervolgens met deze informatie de begeleidings- en beroepscommissie kunnen samenstellen en het personeel in de betrokken voorzieningen goed te informeren. 

Wat betreft de voorafnames in de thuiszorg (nieuwe salarisschalen voor logistiek medewerkers op D- en E-niveau en voor de verzorgenden op D- en C-niveau) en de kinderopvang (nieuwe salarisschalen voor kinderbegeleiders groepsopvang en buitenschoolse opvang op C-, D- en E-niveau) is er goed nieuws en zal de financiering wellicht toch voor 100% lukken (in tegenstelling tot het voorbehoud dat we op het webinar van 28.9 gemaakt hebben). 


Bekijk of download de presentatie (pdf)

 

De VVSG is samen met de vakbonden ACVO-OD, ACOD, VSOA (met opmerkingen) en VVP (met opmerkingen) in het Vlaamse comité C1 van 9 juni 2021 tot een sectoraal akkoord gekomen voor een koopkrachtverhoging van 1,1% voor het niet-VIA-personeel vanaf 2021. De loonsverhoging vindt plaats via de verhoging van de eindejaarstoelage.

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast bedrag en een variabel bedrag van 2,5%. Dat veranderlijk bedrag wordt met 1,1% opgetrokken en zal dus 3,6% van het jaarsalaris bedragen. Een deel van deze koopkrachtverhoging wordt met Vlaamse middelen gesubsidieerd. Er is een budget van 30 miljoen euro te verdelen, wat wellicht neerkomt op ongeveer 0,7% van de 1,1% verhoging.  

De verhoging van de eindejaarstoelage voor het niet-VIA-personeel maakt deel uit van een bredere deal:

  • Er wordt slechts één sectoraal akkoord afgesloten over loon- en arbeidsvoorwaarden per gemeentelijke legislatuur. Het sectoraal akkoord vangt aan op dezelfde datum als het gemeentelijk meerjarenplan en heeft een looptijd die gelijk loopt met het gemeentelijk meerjarenplan. De sociale partners vatten daartoe de onderhandelingen aan in het jaar volgend op de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Dit moet de lokale besturen in staat stellen om tijdig rekening te houden met de budgettaire weerslag van sectorale akkoorden.
     
  • De plafonnering van de eindejaarstoelage tot een twaalfde van het jaarsalaris wordt vanaf 2021 opgeheven. Dat heeft vooral gevolgen voor personeelsleden met een laag salaris, wiens eindejaarstoelage al (bijna) een volledige dertiende maand bedraagt.
     
  • De publieke socio-culturele sector zal niet meer de koopkrachtafspraken volgen die in het toekomstige Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2023-2024 worden afgesproken. De afspraak hierrond in het VIA6-akkoord van 30 maart 2021 over de uitkanteling van de publieke socio-culturele sector vanaf 2026, wordt hiermee aangepast. Voortaan - en dus niet pas vanaf 2026 - gelden voor het personeel werkzaam in de publieke socio-culturele sector enkel de loon- en arbeidsvoorwaarden afgesproken in het Vlaamse Comité C1.  
     
  • Het budget van de publieke socio-culturele sector dat de Vlaamse regering vrij zou maken voor de toepassing van de loonnorm die in het toekomstige Interprofessioneel Akkoord (IPA) 2023-2024 zal worden afgesproken, wordt toegevoegd aan de 30 miljoen euro. Stel bijvoorbeeld dat er voor 2023-2024 een IPA over een loonnorm van 0,5% zou komen, dan voegt de Vlaamse regering een bijkomend budget toe van 0,5% op de budgettaire loonmassa van 645.472.310 euro, of 3.227.362 miljoen euro. Ook dit punt houdt een wijziging in van het genoemde VIA6-akkoord.

Minister Somers heeft bij dit sectoraal akkoord een toelichtende brief geschreven. 

Vragen bij het sectoraal akkoord? Neem dan zeker contact op met info@vvsg.be.

Marijke De Lange