Auteur:

Gepubliceerd op: 10-11-2023

Onlangs verzocht de VVSG de federale regering en specifiek minister van Binnenlandse Zaken, Mevrouw Verlinden, om snel duidelijkheid te verschaffen over bepaalde federale subsidies voor politiezones. De rondzendbrief met begrotingslijnen voor de lokale politie (PLP 63) in 2024, die sinds 9 november beschikbaar is, zorgt alvast voor meer duidelijkheid. Het document is echter nog niet officieel gepubliceerd in het Staatsblad. Hier zijn de belangrijkste punten uit de rondzendbrief op een rijtje.
 

Financiering NAVAP 2024 - 38,8 miljoen euro

Positief is dat minister Verlinden in 2024 ongeveer 38,3 miljoen euro aan subsidies voor de lokale zones heeft vastgelegd. Ter vergelijking. In 2023 was er 39,5 miljoen euro subsidies aan de zones voorzien voor de financiering van de NAVAP.  Aan de zones wordt wel gevraagd om die middelen alleen voor de eerste 3 trimesters in te schrijven. Over het 4de trimester volgt later nog een precisering.
 

Financiering Sectoraal akkoord 2022 - 57 miljoen euro

De federale overheid voorziet 57 miljoen euro om de  meerkosten van het sectoraal akkoord 2022 te compenseren aan de zones. Minister Verlinden heeft begin 2022 een nieuw sectoraal akkoord – met loonsverhoging voor het politiepersoneel – gesloten met twee politievakbonden. Dit sectoraal akkoord zou de lokale politiezones ongeveer 105 miljoen euro kosten. De VVSG heeft steeds het standpunt ingenomen dat deze factuur niet mag worden doorgeschoven naar de lokale besturen. Minister Verlinden heeft meermaals bevestigd dat de federale overheid de meerkosten van het sectoraal akkoord 2022 voor haar rekening neemt. De VVSG is tevreden dat de minister Verlinden zich aan haar belofte houdt en de factuur niet doorschuift naar de lokale besturen. Zodra de individuele bedragen bekend zijn, zal Binnenlandse Zaken ze  aan de politiezones worden mededelen.

De streefdatum voor de inwerkingtreding van dit nieuw sectoraal akkoord was voorzien voor 1 januari 2023.  In oktober 2022 heeft de federale regering beslist om de uitvoering van het geldelijk luik gefaseerd (3 fasen) in te voeren. Maar tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2023 is beslist om de uitvoering in twee fasen (ipv 3) uit te voeren:

  • vanaf 1.10.2023 is 45% van de voorziene loonsverhoging toegekend
  • vanaf 1.10.2024 wordt nogmaals 55% toegekend
     

Financiering sectoraal akkoord 2018 - 4,5 miljoen euro

In 2018 heeft de federale regering een sectoraal akkoord afgesloten voor de politie. De uitvoering van dat akkoord kwam in 2023 op kruissnelheid met de invoering van de maaltijdcheques voor het politiepersoneel, dit kost de politiezones ongeveer 40 miljoen euro extra vanaf 2023. In 2018 is toen de belofte gemaakt dat dat de meeropbrengsten van dit sectoraal akkoord (zowel de fiscale meeropbrengsten als de bijkomende patronale bijdragen) voor de federale overheid zullen terugvloeien naar de lokale zones. De voorbije jaren heeft de federale regering elk jaar 4,5 miljoen als compensatie uitgekeerd aan de zones.  Voor 2024 wordt opnieuw 4,5 miljoen voorzien voor de zones.

 

Verkeersveiligheidsfonds - 114 miljoen euro (1ste schijf) en 68,8 miljoen euro (2de schijf)

Het verkeersveiligheidsfonds bestaat uit 2 schijven:

  • 1ste schijf: de zones mogen hetzelfde bedrag als in 2023 (114 miljoen euro) inschrijven
  • 2de schijf: de tweede schijf – die pas vijf jaar later wordt betaald aan de zones – zal in 2024  (saldo 2019) ongeveer 68,8 miljoen euro bedragen. Ter vergelijking: in 2023 was dit ongeveer  89 miljoen euro.

 

Federale dotatie aan de lokale politiezones ter stimulering van bepaalde initiatieven

De bedragen van deze dotatie zijn nog niet gekend. De zones  mogen nog geen enkel bedrag inschrijven in de begroting voor het jaar 2024.

 

Federale dotatie  “Salduz”  - 2 miljoen euro

Hiervoor is een bedrag voorzien van ongeveer 2 miljoen euro. Zodra de individuele bedragen bekend zijn, zal Binnenlandse Zaken ze  aan de politiezones worden mededelen

 

In 2024 zouden de lonen van het politiepersoneel zowel in mei als november 2024 met 2% stijgen

Raadpleeg het Federaal Planbureau voor de meest recente informatie. 
 

 

Voorlopig is de pensioenbijdragevoet voor 2024 vastgesteld op 45%, inclusief een persoonlijke bijdrage van 7,5%

Deze moet nog officieel worden bekrachtigd via een Koninklijk Besluit (KB).

 

Ministeriële omzendbrief (PLP 63) betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2024 ten behoeve van de politiezones is nog niet gepubliceerd.

 

 

 

 

Koen Van Heddeghem