Auteur:

Gepubliceerd op: 17-02-2023

In stedelijke omgevingen is er heel wat plastic afval beschikbaar dat technisch gezien in aanmerking komt voor recyclage. Het Interreg project PlastiCity speelt hierop in en is opgestart om oplossingen te ontwikkelen voor het verhogen van de recyclage van post consumer niet huishoudelijke (PC NH) plastics in stedelijke gebieden. Het project bracht het potentieel van de platsic afvalstromen en de daaraan verbonden factoren in de stedelijke omgeving in kaart, o.a. in de stad Gent. Daarnaast werden nieuwe strategieën ontwikkeld en lokale waardeketens gecreëerd om het recyclagepercentage van PC NH plastics te verhogen.

Stad Gent ontwikkelde in kader van het PlastiCity project een handboek met richtlijnen voor lokale en regionale overheidsorganisaties om een circulair netwerk te creëren met lokale belanghebbenden voor de ontwikkeling van nieuwe waardeketens en business cases voor post-consumer plastic afval in stedelijke omgevingen.

PlastiCity

In de EU wordt gemiddeld slechts 30% van het plastic afval gerecycleerd. Bij de recyclage van plastic gaat onvoldoende aandacht naar post-consumer niet-huishoudelijk (PC NH) plastic afval afkomstig van bedrijven. Aangezien de samenstelling van die plastics algemeen bekend is en verontreinigingen zo goed als onbestaande zijn, zou recyclage gemakkelijk moeten zijn.

Het PlastiCity project heeft als doel het recyclagepercentage van PC NH plastic afval in vier stedelijke pilootzone’s te verhogen door een stedelijk platform te creëren, samen te werken aan innovatieve logistieke oplossingen voor ophaling en bepalen van afvalstromen en kwaliteit door het inzetten van een mobiele hub. Door de realisatie van de businesscase van gerecycleerde plastic producten beoogde PlastiCity de ontwikkeling van nieuwe (lokale) waardeketens. Door samen te werken met partners kan een doeltreffende logistiek worden gerealiseerd, bv. frequente en collectieve deur-aan-deur ophaling (milk-run) en/of retourlogistiek in combinatie met cross-docking, om plastic op een centrale locatie te bundelen. Vanuit die locatie kan men de plastics in de bestaande recyclingketen onderbrengen, ter plaatse recycleren en gebruiken om nieuwe producten te ontwerpen en te fabriceren op basis van gerecycleerde plastics.

Het handboek* omvat de inzichten van het PlastiCity project en aanbevelingen met onderbouwde argumenten om nieuwe waardeketens op te zetten voor plastic bedrijfsafval dat voordien ongebruikt bleef. Het lokaal bestuur kan een rol spelen bij de initiatie van het project, als mediator en als facilitator. Zo kan het lokaal bestuur initiatieven nemen voor het in kaart brengen van de soorten en hoeveelheden plastic afval bij kmo’s, mogelijke locaties identificeren voor plastic hubs in de ruimtelijke planning, partners bij elkaar brengen.

*Het handboek is opgesteld door de consortiumpartners van het Interreg 2 Zeeën-project “PlastiCity”. Dat project heeft financiering ontvangen van het Interreg 2 Zeeën-programma 2014- 2020 dat medegefinancierd is door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (subsidiecontract nr. 2S05021).

Sara Coessens