Auteur:

Gepubliceerd op: 21-06-2023

Nadat het Vlaams parlement op 14 juni 2023 het ontslagdecreet definitief had goedgekeurd, heeft de Vlaamse regering dit decreet op 16 juni 2023 bekrachtigd en afgekondigd. Het is nu wachten op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Het decreet treedt in werking op de eerste dag van de derde maand die volgt op het verstrijken van een termijn van tien dagen, die ingaat op de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (ten vroegste op 1 oktober 2023).

Update 10 juli 2023: op 10 juli 2023 werd het ontslagdecreet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het decreet treedt bijgevolg in werking op 1 oktober 2023.

Het ontslagdecreet, voluit het Decreet “tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat betreft de beëindiging van de hoedanigheid van het statutaire personeelslid”, voert een gelijkschakeling in van de ontslagregeling van statutairen en contractanten van lokale besturen en maakt de arbeidsrechtbanken en -hoven bevoegd voor betwistingen over het ontslag van een statutaire medewerker.

Wat betreft de ontslagregeling maakt het ontslagdecreet titel I, hoofdstuk IV van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 van toepassing op statutairen. Concreet betekent dit dat de regels inzake de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van toepassing zullen worden op statutairen: een beëindiging van een statutaire tewerkstelling zal mogelijk worden via opzegging (met dezelfde opzeggingstermijnen als bij contractanten), omwille van een dringende reden of door overmacht. Ook de artikelen in de Arbeidsovereenkomstenwet over de transitietrajecten (artikel 37/13) en het ontslagpakket bij een opzeggingstermijn van minstens 30 weken (artikel 39ter) worden van toepassing bij het ontslag via opzegging van een statutaire medewerker. Een verbreking omwille van medische overmacht zal ook mogelijk zijn, mits het volgen van de procedure zoals bepaald in artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet, en komt naast de mogelijkheid om statutaire medewerkers in het stelsel ziektepensioen te (laten) zetten. Een tuchtprocedure zal daarentegen niet meer kunnen leiden tot een ontslag van ambtswege of een afzetting.

Het decreet benadrukt dat de  beëindiging van de hoedanigheid  van  het  statutaire  personeelslid  niet kennelijk onredelijk mag zijn en gebaseerd moet zijn op redenen die ofwel verband houden  met  het  gedrag  of  de  geschiktheid  van  het  personeelslid,  ofwel  berusten  op  noodwendigheden  voor  de  werking  van  het  bestuur.  Het  mag  geen  beëindiging  zijn waartoe nooit beslist zou zijn door een normaal en redelijk handelend lokaal bestuur (toepassing van de algemene beginselen behoorlijk bestuur).

Geschillen over het ontslag van statutaire medewerkers zullen niet langer voor de Raad van State gebracht moeten worden, maar voor de arbeidsrechtbanken en -hoven, en dit binnen één jaar na het einde van de tewerkstelling.

De Vlaamse Regering zal nog nadere regels bepalen voor de beëindiging van het statutaire dienstverband. De VVSG pleit in elk geval voor voldoende duidelijkheid, ook met betrekking tot de socialezekerheidsrechten van de betrokkenen. 

Lees meer op de VVSG-pagina over ontslag

Abderrazak El-Omari