Auteur:

Gepubliceerd op: 16-11-2022

Op 10 november 2022 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp Rechtspositiebesluit en het voorontwerp van decreet over het ontslag van statutair personeel voor de tweede maal principieel goedgekeurd. Het nieuwe Rechtspositiebesluit zal aan lokale besturen meer vrijheid geven op het vlak van de regels over werving en selectie, salarissen, toelagen en vergoedingen en het wijzigt ook de regels inzake verloven en afwezigheden. Het nieuwe ontslagdecreet zal het mogelijk maken om statutaire medewerkers van lokale besturen te ontslaan volgens dezelfde regels die gelden voor contractuele medewerkers. Beide teksten werden aan de Raad van State overgemaakt voor advies.

Het ontwerp Rechtspositiebesluit werd op een beperkt aantal punten gewijzigd, in vergelijking met de versie van het Besluit dat op 20 mei 2022 voor een eerste maal principieel goedgekeurd werd. Op onze specifieke webpagina zetten wij deze wijzigingen op een rijtje.

De VVSG zal in januari 2023 een reeks infosessies over het nieuwe Rechtspositiebesluit verzorgen, in elke provincie één. Meer informatie hierover volgt nog.

De raadsleden ontvingen een brief van de vakorganisaties ACV-OD, ACOD en VSOA, die het niet eens zijn met de door de Vlaamse Regering goedgekeurde teksten. De VVSG verstuurde deze brief naar alle besturen, met meer duiding hierbij.

Abderrazak El-Omari