Auteur:

Gepubliceerd op: 20-12-2022

Voor de vaststelling van de haard- of standplaatstoelage werd in het verleden meestal rekening gehouden met de eventuele 11%-toeslag voor onregelmatige prestaties in de publieke ouderenvoorzieningen. Naar aanleiding van de invoering van de IFIC-functieclassificatie en -verloning in de publieke ouderenzorg eind 2021, begin 2022 ontstond er discussie: moe(s)t de berekening van de haard- of standplaatstoelage niet veeleer op het salaris alleen berekend worden? Een aantal besturen heeft de VVSG hierover gecontacteerd omdat ze met onverwachte meeruitgaven geconfronteerd werden.

Bij nader juridisch onderzoek blijkt dat er zowel voor de ene als de andere interpretatie juridische argumenten zijn. Na een overleg op 13 december 2022 met de VVSG, de sociale secretariaten uit de sector, het kabinet Somers en het Agentschap Binnenlands Bestuur is afgesproken dat, in het licht van het nieuwe Rechtspositiebesluit, de concrete toepassing voortaan tot de lokale autonomie behoort. Elk bestuur zal na inwerkingtreding van dat besluit kunnen beslissen of de eventuele 11%-toeslag bij het salaris moet geteld worden om te berekenen of het personeel recht heeft op een haard- of standplaatstoelage. Een bestuur zal dus met zijn sociaal secretariaat contact kunnen opnemen met de vraag om voor de toekomst de berekeningswijze anders te doen, bijv. om de eventuele 11%-toeslag (toch) te blijven meetellen bij het salaris voor de vaststelling van de haard- of standplaatstoelage. In de afspraken die het bestuur met zijn sociaal secretariaat maakt, moet uiteraard rekening gehouden worden met de bestaande contractuele afspraken tussen bestuur en weddecentrale. Een nieuwe berekeningswijze met terugwerkende kracht vragen is echter niet mogelijk, omdat het moeilijk verdedigbaar is om uitbetaald salaris van het personeelslid terug te vorderen zonder dwingende juridische basis (cf. de hierboven geschetste juridische onduidelijkheid). 

Concreet betekent dit dat besturen waar de berekening van de haard- en standplaatstoelage recent door hun sociaal secretariaat werd gewijzigd, vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad) aan hun sociaal secretariaat kunnen vragen om terug naar de vroegere berekeningswijze te gaan.

Marijke De Lange