Houten maquette huis met daarnaast opgestapelde munten

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-10-2023

De Vlaamse regering keurde vorige vrijdag een tweede keer een ontwerp van decreet goed waarin het mogelijk gemaakt wordt dat gemeenten een lokaal toewijzingskader opstellen voor het toewijzen van geconventioneerde huurwoningen. Daarmee gaat de Vlaamse regering in op de vraag van lokale besturen om meer mogelijkheden voor lokale regie bij het verhuren van geconventioneerde woningen.

Het stelsel van de geconventioneerde verhuur is ondertussen goedgekeurd. Lokale besturen vinden het positief dat de Vlaamse Regering met de formule van geconventioneerd (ver)huren een antwoord tracht te bieden op de nood aan betaalbaar wonen op de private huurmarkt, maar ze wensten meer sturingsmogelijkheden. Het ontwerpdecreet biedt nu drie mogelijkheden, waar de gemeente gebruik kan van maken. 

 

Bijzondere doelgroepen

Onder bepaalde voorwaarden zal het mogelijk zijn om geconventioneerde huurwoningen te bestemmen voor bijzondere doelgroepen binnen de ruime doelgroep van geconventioneerde verhuur.

De Vlaamse regering denkt hier aan doelgroepen zoals die het extra moeilijk hebben om op de woningmarkt een woning te vinden, bv. personen  met  een  beperking, personen met  een  geestelijke gezondheidsproblematiek, …

Alleen bepaalde verhuurders zullen hiervan gebruik kunnen maken, namelijk woonmaatschappijen, gemeenten, OCMW’s, VZW’s of instellingenvan openbaar nut waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019 van toepassing is, of sociale ondernemingenvoor zover ze erkend zijn volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, of autonome gemeentebedrijven.

 

Lokale binding

Een tweede verfijning is de toepassing van een voorrang lokale binding binnen de groep van huishoudens die effectief tot de doelgroep van de geconventioneerde verhuur vallen. De Vlaamse regering zal die vaststellen en de gemeenten kunnen er voor kiezen die toe te passen. Dit is geen verplichting.

 

Toewijsreglement

De derde mogelijkheid om de geconventioneerde huurwoningen gerichter toe te wijzen is het gebruiken van een gemeentelijk reglement waarin afwijkende toewijzingsregels voor geconventioneerde huurwoningen  zijn  opgenomen.

De afwijkingen in dit regelement zullen wel binnen het door de Vlaamse regering opgestelde kader inzake geconventioneerd huren moeten vallen.

Het  gemeentelijk  reglement  komt tot  stand  in overleg   met   de   relevante   lokale   huisvestings- en  welzijnsactoren. Deze laatste mogelijkheid lijkt het meest tegemoet te komen aan de vragen van de lokale besturen om het lokaal gemeentelijk en stedelijk woonbeleid te matchen met de doelstellingen die de Vlaamse regelgever ambieert met het geconventioneerde verhuren.

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan dat het gewone stelsel van geconventioneerde verhuur wordt toegepast. 

Dit decreet wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Nadien moeten deze bepalingen ook nog verder uitgewerkt worden in een besluit. 

 

Meer info

 

Joris Deleenheer