Auteur:

Gepubliceerd op: 11-05-2022

Het lokaal bestuur kreeg met het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten van 3 mei 2019 de regie in handen over de buitenschoolse opvang en activiteiten. Het decreet reikt een kader aan waarbij de lokale besturen de regierol krijgen, de lokale samenwerking vorm krijgt, de kwaliteit van het (geïntegreerd) aanbod gestimuleerd wordt en een zorgzame transitie voor de buitenschoolse opvang wordt voorzien. Met de verschillende betrokken partners en lokale spelers, zoals Onderwijs, Welzijn, Cultuur, Jeugd en Sport, stippelt het lokaal bestuur een lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten uit. De Vlaamse Regering bekrachtigde op 6 mei 2022 een aantal wijzigingen aan het decreet over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. Dit wijzigingsdecreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 4 mei 2022.

Inkorting transitieperiode

In het kader van een zorgzame transitie worden de middelen die bestemd zijn voor de realisatie van de doelstellingen geformuleerd in dit decreet gedurende een ruime periode nog rechtstreeks door Opgroeien uitbetaald worden aan de organisatoren van buitenschoolse opvang. Deze transitieperiode wordt nu ingekort tot 31 december 2025.

Vanaf 1 januari 2026 krijgen lokale besturen de subsidie rechtstreeks van het Agentschap Opgroeien en worden zij verwacht het aanbod zelf te financieren.

Subsidie aan lokale besturen vanaf 1 januari 2026

De subsidie zal vanaf 1 januari 2026 aan lokale besturen worden toegekend op basis van de parameters aantal kinderen schoollopend en aantal kinderen woonachtig in de gemeente. De aan lokale besturen toegekende subsidie houdt dan nog geen rekening met de indicatoren (bereik kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte), maar wordt wel mee gebaseerd op het kansarmoedepercentage in verhouding tot aantal gezinnen in de gemeente.

Van 1 januari 2026 tot 31 december 2029 worden de besturen die veel subsidie verliezen tijdelijk ook gecompenseerd en zullen zij dus een hoger bedrag per kind krijgen dan de andere besturen.

Vanaf 1 januari 2030 zullen alle lokale besturen dan een gelijk subsidiebedrag krijgen voor de gehanteerde parameters en indicatoren (bereik kwetsbare gezinnen en bereik kinderen met een specifieke zorgbehoefte).

Andere wijzigingen

In het decreet worden ook volgende zaken nog aangepast:

(1)   artikel 12 van het decreet bepaalt nu duidelijk dat het lokaal bestuur een deel van de toegekende subsidie (50%) moet besteden aan het aanbod van kleuteropvang met een kwaliteitslabel.

(2)   artikel 15 bepaalt dat na de overgangstermijn en tot 31 december 2031 het lokaal bestuur minstens 75% van de toegekende subsidie moet besteden aan de realisatie van aanbod van kleuteropvang en opvang lagere schoolkinderen.

(3)   artikel 15 bepaalt dat een lokaal bestuur in zijn meerjarenplanning ook moet aangeven wat de gekozen beleidsopties zijn met betrekking tot het continueren van het aanbod van kleuteropvang en opvang lager onderwijs na afloop van de overgangstermijn.

Verdere concretisering nodig

Verschillende in het decreet opgenomen begrippen en bepalingen vragen verdere concretisering (o.a. definitie opvang ifv besteding van 75% van de subsidie, indicatoren kwetsbare gezinnen enz). VVSG dringt er bij Opgroeien op aan om snel duidelijkheid te geven over de subsidie die een lokaal bestuur mag verwachten vanaf 2026 voor de realisatie van de in het decreet geformuleerde doelstellingen.
 

Infosessie subsidie

Zit je met vragen over de subsidies in het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten? Kom dan digitaal aansluiten bij de VVSG-infosessie waar we de subsidies voor en na 2026 in kaart brengen.

Deze infosessies gaan door op

  • Dinsdag 14 juni 2022 van 15 tot 16 uur
  • Dinsdag 4 oktober 2022 van 10 tot 11 uur

Meer info:  https://www.vvsg.be/opleidingen/subsidies-buitenschoolse-kinderopvang-kader-van-het-decreet-boa-voor-en-na-2026

Andere ondersteuning

Zowel op www.opgroeien.be/boa als op https://www.vvsg.be/samenleven-gezin-welzijn/kinderopvang-en-gezinsbeleid/regie-buitenschoolse-activiteiten vind je heel wat info over decreet en de rol van het lokaal bestuur.

De VVSG heeft ook een ruim vormings- en ondersteuningsaanbod, zie: https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vorming

Vragen mail je naar: sara.schroe@vvsg.be of info@vvsg.be

Ann Lobijn