Een overzicht vind je hier van de organisaties en instanties die nauw betrokken zijn bij het Platform Toekomst Parochiekerken. 

Het Platform Toekomst Parochiekerken is een initiatief van de Vlaamse ministers Bart Somers (bevoegd voor binnenlands bestuur) en Matthias Diependaele (bevoegd voor onroerend erfgoed). 

Agentschap Binnenlands Bestuur subsidieert het Platform Toekomst Parochiekerken en geeft daarnaast subsidies voor investeringswerken die her- of nevenbestemming moeten mogelijk maken van niet beschermde kerkgebouwen tot vijf jaar na de onttrekking aan de eredienst en voor studies, begeleidingstrajecten en het opmaken van opmetingsplannen. 

Agentschap Onroerend Erfgoed subsidieert het Platform Toekomst Parochiekerken. Het agentschap bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Het agentschap inventariseert en beschermd onroerend erfgoed. Het doet onderzoek en ondersteunt het veld met het geven van advies en diverse premies voor onder meer de restauratie van beschermde parochiekerken. 

Team Vlaams Bouwmeester heeft als missie het bevorderen van de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving in Vlaanderen en het begeleiden van opdrachtgevers bij publieke en publiek-private projecten. Het Team Vlaams Bouwmeester ondersteunt het Platform Toekomst Parochiekerken inhoudelijk met expertise en instrumenten. 

Bisschoppenconferentie van België is een permanent overlegorgaan binnen de rooms-katholieke Kerk van ons land waarin alle bisschoppen en hulpbisschoppen het gezamenlijke beleid van de Belgische kerkprovincie bepalen. De Kerk zoekt naar nieuwe manieren om het religieus patrimonium te valoriseren en naar nieuwe vormen van kerkgebruik voor de gelovigen en voor het grote publiek. De Bisschoppenconferentie staat het Platform Toekomst Parochiekerken inhoudelijk bij met expertise. 

Vlinter is het samenwerkingsverband van de twaalf intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor streekontwikkeling en VVSG vzw. Vlinter wil zijn leden zo goed mogelijk informeren over alle aspecten van het beleid op vlak van streekontwikkeling en als gesprekspartner fungeren voor alle betrokken actoren. Het samenwerkingsverband wil mee inzetten op de realisatie van nieuwe invullingen in parochiekerken. 

PARCUM is het door de Vlaamse overheid erkende museum en experticecentrum voor religieuze kunst en cultuur. Het heeft een uitgebreide expertise over cultureel en onroerend erfgoed van onder meer parochiekerken. PARCUM bundelt een belangrijk deel van deze expertise in het Platform Toekomst Parochiekerken. 

VVSG is de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De VVSG is de belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkbouwer van en voor de lokale besturen. Lokale besturen spelen een belangrijke rol in de zoektocht naar een geschikte toekomst voor parochiekerken. De VVSG is daarom een van de partners in het Platform Toekomst Parochiekerken.