De conceptnota  van  24  juni  2011  van  toenmalig  Vlaams  minister  Geert  Bourgeois betekende zo’n tien jaar geleden de start van visieontwikkeling rond een toekomstgericht beleid rond de parochiekerkgebouwen. 

Sinds 2012 bouwde PARCUM, toen het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC), expertise op rond het onroerend kerkelijk erfgoed. Vanaf dan tot op heden monitort het de erfgoedaspecten, adviseert het bij kerkenbeleidsplannen en begeleidt het trajecten van neven- en herbestemming. 

Van 2016 tot 2021 konden lokale besturen beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken. Het Projectbureau maakte gebruik van een pool van ontwerpteams om haalbaarheidsstudies uit te voeren, van Alken tot Zonnebeke, 142 in het totaal. De eindrapporten van deze haalbaarheidsstudies zijn binnenkort op deze site terug te vinden. Het Projectbureau was een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, de VVSG, Vlinter, het Team Vlaams Bouwmeester en PARCUM (het vroegere CRKC). 

Op 16 juli 2021 keurde de Vlaamse Regering de Visienota her- en nevenbestemming parochiekerken  goed. De visienota schuift een reeks beleidsinstrumenten naar voren die de neven- en herbestemming van parochiekerken kunnen stimuleren. Met de oprichting van het Platform Toekomst Parochiekerken is er nu een vervolg op het Projectbureau. Het Platform is een samenwerking tussen de VVSG en PARCUM. De werking verbreedt en verdiept zich met als doel het stimuleren van meer nieuwe invullingen én het verhogen van het tempo van realisaties.