Ninove_onthaalgesprekken.jpg
Provider image

Veel gemeenten nodigen nieuwkomers uit voor een onthaalgesprek, om hen welkom te heten en wegwijs te maken binnen de gemeente.

Categorie

Onthaalbeleid

Doelen

 • Nieuwe inwoners welkom heten
 • Hen wegwijs maken binnen de gemeente
 • Hen correct doorverwijzen naar partners en nazorg
 • De analyse van de instroom en de gesprekken zijn ook een instrument voor het lokaal bestuur om signalen op de vangen, en het aanbod en de dienstverlening inclusiever te maken

Doelgroep

 • Nieuwkomers

 

Beschrijving

Nieuwe inwoners krijgen bij hun adreswijziging een uitnodiging voor een onthaalgesprek met een toeleider, brugfiguur of andere medewerker. Tijdens het gesprek worden verschillende levensdomeinen (wonen, werken, taal, vrije tijd, onderwijs, kinderopvang, afvalbeleid) besproken. De communicatiekanalen van de stad worden voorgesteld, en er is ruimte voor actuele thema's. De medewerker beantwoordt vragen, of leidt de persoon toe naar de juiste dienst (vrije tijd, VDAB, Sociaal Huis, Agentschap Integratie en Inburgering voor een screening NT2, oefenkansen Nederlands). Indien nodig begeleidt de medewerker mensen bij verdere afspraken, of zijn er vervolggesprekken of een traject op maat.

Succesfactoren

 • Mensen meteen en proactief verwelkomen bij aankomst
 • Sommige gemeenten maken maandelijks een lijst met daarin alle nieuwe inwoners op basis van het Rijksregister
 • Gesprekken zijn vrijblijvend, op vraag van de nieuwe inwoner
 • Gesprekken zijn gratis en laagdrempelig
 • Door het 1-op-1-contact groeit er snel vertrouwen, en vinden nieuwe inwoners nadien snel hun weg terug naar de medewerker
 • In veel gemeenten zijn gesprekken mogelijk in verschillende talen (uitzonderingsmaatregel voor integratie) of kan er een tolk aanwezig zijn. Medewerkers zijn ook gevormd om in klare taal te communiceren.

Uitdagingen

 • Nieuwe inwoners motiveren om naar het gesprek te komen
 • Tijdsinvestering: vrijmaken of aanwerven personeel, of uitbesteden aan partners
 • Onthaalmedewerkers coachen
 • Opmaken overeenkomst contactgegevens
 • Alle interne diensten moeten meewerken om juiste informatie te verschaffen

Deze praktijk in

Affligem & Liedekerke

 • Contact: welkom@affligem.be & integratie@liedekerke.be

Beersel 

 • Toeleiders van Pin vzw houden onthaalgesprekken in een contacttaal. In elk gesprek gaat er aandacht  naar vrije tijd. Kinderen en jongeren worden  toegeleid naar vrije tijd via het project Navigate You(th) (zie de categorie 'inclusieve vrije tijd'). Er wordt  altijd een opvolggesprek voorzien na 6 maanden. Beersel geeft extra aandacht aan erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden; de integratiemedewerkers van de gemeente nemen met hen persoonlijk contact om samen hun (gezondheids)noden te bekijken.
 • Website
 • Contactintegratie@beersel.be
 • Partners: Pin vzw (ondersteunt ook de werking van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI))

Dilbeek

 • Contact: sofie.deleu@dilbeek.be
 • Partners: Pin vzw

Halle

 • Website
 • Contact: gelijkekansen@halle.be
 • Partners: Pin vzw (ondersteunt ook de werking van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI))

Machelen-Diegem

Maldegem

 • Twee LOI-medewerkers van het OCMW Maldegem voeren onthaalgesprekken met alle nieuwkomers in de gemeente en gaan hiervoor ook outreachend te werk via huisbezoeken.
 • Partners: Ze betrekken verschillende relevante stakeholders zodat de toeleiding succesvol is (Agentschap Integratie en Inburgering, scholen, dienst vreemdelingenzaken,..).
 • Contact: shana.baeyens@maldegem.be 

Ninove

Sint-Pieters-Leeuw

 • Website
 • Contact: integratie@sint-pieters-leeuw.be
 • Partners: Pin vzw (ondersteunt ook de werking van het Lokaal Opvang Initiatief (LOI))

Ternat

 • Alle nieuwe inwoners kunnen een gratis onthaalgesprek aanvragen (info over vrije tijd, onderwijs, afvalbeleid...) bij de dienst integratie.
 • Contact: welzijn@ternat.be 

Beleidsdomeinen

 • Burgerzaken
 • Onderwijs
 • Taal
 • Vrije tijd
 • Wonen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.