2020.jpg
Provider image

Er worden in geheel Vlaanderen verschillende arbeidstrajecten opgezet die kansengroepen moeten toeleiden naar een duurzame tewerkstelling. Er wordt in deze trajecten bijvoorbeeld aandacht geschonken aan het versterken van de Nederlandse taal, het aanleren van beroepsvaardigheden en competenties. De begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt is een actie van Plan Samenleven

Categorie

Tewerkstelling

Doelen

 • Door middel van verschillende oriënteringscursussen en tewerkstellingstrajecten kunnen de kansen van (anderstalige) nieuwkomers op de arbeidsmarkt worden vergroot.
 • De maatschappelijke weerbaarheid van nieuwkomers vergroten.

Doelgroep

 • (Anderstalige) nieuwkomers
 • Langdurig zieken 
 • Mensen met een beperking

 

Beschrijving

Met activeringsprojecten kan de persoonlijke en maatschappelijke weerbaarheid alsook de arbeidsmarktcompetenties van (anderstalige) werkzoekenden, werkzoekenden met een beperking en langdurig zieken worden verbeterd om zo de kans op duurzame tewerkstelling aanzienlijk te verhogen. Deze groepen werkzoekenden ervaren verschillende drempels tijdens hun zoektocht naar een baan. Ook bleek het herhaaldelijk lastig om aansluiting te vinden binnen het reguliere ondersteuningsaanbod dat was opgezet voor werkzoekenden. Verschillende oorzaken zijn bijvoorbeeld talenkennis, opleidingsniveau, discriminatie, gebrek aan een sociaal netwerk. Verschillende lokale besturen hebben activeringsprojecten en tewerkstellingsprojecten opgezet. De wijze waarop deze trajecten zijn ingericht verschilt per stad. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het faciliteren van taalopleidingen en het verbeteren van de mobiliteit door in te zetten op het behalen van een rijbewijs B of het toepassen van ‘universal design’ op infrastructuur.

Ook intensieve begeleiding die inzet op het verwerven van arbeidsattitudes en vaardigheden, in samenwerking met verschillende lokale partners, kan worden ingezet om werkzoekenden te helpen op de arbeidsmarkt.

Tevens is het belangrijk dat andere drempels worden weggewerkt. Zo stelt de stad Genk bijvoorbeeld kinderopvang beschikbaar, zodat anderstalige (jonge) moeders kunnen werken aan het verbeteren van hun Nederlands.

 

Actie 9 van het Plan Samenleven zet in op de begeleiding van kansengroepen naar de arbeidsmarkt.

Succesfactoren

 • Activeringsprojecten concentreren zich op een doelgroep die onvoldoende ondersteuning krijgt bij reguliere begeleidingskanalen naar werk. Hierdoor worden mensen begeleid die anders door de mazen van het net zouden vallen en nooit (of pas veel later) stappen zouden kunnen zetten naar een job of opleiding.

 • Er is veel aandacht voor randproblematieken en algemeen welzijn, waardoor de doelgroep op meerdere vlakken wordt versterkt.

 • Er werden door diverse actoren heel wat methodieken ontwikkeld en expertise opgebouwd op het vlak van professionele activering van de ruime doelgroep ‘personen met een migratie-achtergrond'.

 • Sterke lokale partnerschappen dragen bij aan afstemming en uitwisseling tussen actoren en verankering via een stuurgroep draagt bij aan een duurzaam karakter van het traject.

 • Realisatie van een duurzame tewerkstelling voor mensen met migratieachtergrond is succesvol door intensieve begeleiding.

Uitdagingen

 • Anderstalige nieuwkomers gaan graag snel aan de slag gaan om een inkomen te hebben, waardoor een duurzame en gerichte opleiding niet evident is.
 • Het is moeilijk om tewerkstellingskansen te creëren die niet via uitzendarbeid verlopen. Hierdoor hebben mensen vaak onvoldoende zekerheid over hun financiële toekomst.
 • Als de tewerkstellingen/stages van beperkte duur zijn, is het niet altijd mogelijk om duurzame sociale relaties op te bouwen.
 • Taalbarrières blijven een uitdaging in verschillende projecten.
 • Het aantal werklozen is nog steeds erg hoog. Een intensieve begeleidingsaanpak is daarom noodzakelijk en is tijdsintensief.

Deze praktijk in

Antwerpen

 • Hospitality Heroes: Deze specifieke en intensieve horeca opleiding van Horeca forma, stad Antwerpen en VDAB is gericht op de duurzame tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers, vluchtelingen en azielzoekers.

 

 • Project ONE:  INEOS en stad Antwerpen engageren zich om Antwerpse jongeren op te leiden en te werk te stellen op de ‘Project One’-werf van INEOS. INEOS en stad Antwerpen zijn ervan overtuigd dat Antwerpse werkzoekenden, en in het bijzonder ​jongeren, mits de juiste ondersteuning een succesvolle loopbaan kunnen uitbouwen in de haven en de chemie.
 •  Initiatiefnemers: INEOS en stad Antwerpen
 • Contactpersoon: info@antwerpen.be

 

 • Talentvinders: Project van de Stad Antwerpen waar zij ondersteuning bieden in de veranderingsstrategie richting inclusief ondernemen. Zo helpen ze ondernemers om hun kijk op talent te verbreden. Dit kan door kansen te geven aan anderstaligen, jongeren, vluchtelingen, kortgeschoolden… Kandidaten die nu nog niet de perfecte match zijn, maar die met de juiste ondersteuning kunnen groeien in hun job. Want wie breder zoekt, die beter vindt.
 • Initiatiefnemer: Stad Antwerpen
 • Contactpersoon:work@antwerpen.be

 

Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Lendelede, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem, Roeselare

 • Vlucht Vooruit :Dit ESF project werkt aan taal, procesbegeleiding (wegwerken arbeidsremmende factoren), doorstroom (sollicitatie coaching) en werkbehoud (begeleiding op de werkvloer).  “Vlucht Vooruit” richtte zich initieel  op de doelgroep “jonge vluchtelingen tussen 18-25 jaar” die in de regio Zuid-West-Vlaanderen (W13) verblijven.
  • Initiatiefnemers: Zuid-West-Vlaanderen (W13) verblijven. W13 is de vereniging van de 13 OCMW's en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Lendelede, Kortrijk, Kuurne, Menen, Spiere Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.
  • Partners; Rode Kruis Centrum, het Fedasil, de VDAB, Groep Intro

Brugge

 • Ta(a)lent is een oriënteringscursus voor anderstaligen met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen.Het project wordt inhoudelijk opgebouwd rond 3 centrale thema’s:
 1. Taal: De groep is samengesteld uit personen die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn. De klemtoon ligt hier bij verbale communicatie (omgangstaal staat hierbij centraal).
 2. Oriëntering: Hier wordt gewerkt met een assessment (samenwerken, fijne motoriek, grove motoriek, rekenen).
 3. Stages: In de laatste fase van het project wordt er toegewerkt naar oriënterende stages, dit om eens te proeven van een bepaald beroep. Ook arbeidsattitudes worden via dergelijke stages gescreend. De stage duurt 60 uren. Het einddoel van het project is een duidelijk zicht te krijgen op de mogelijkheden van de cliënt en een oriënterend advies te kunnen geven in functie van zijn/haar toekomst (tewerkstelling, opleiding, Nederlandse les)
 • Initiatiefnemers: OCMW, VOKANS
 • Partners: VDAB SNT, CVO, Open School (Nederlandse les
 • Contactpersoon: babet.tramaseur@ocmw-brugge.be (maatschappelijk assistent)

 • Social-profitsalon: Op het social-profitsalon ontmoeten werkzoekenden met een migratieachtergrond organisaties die op zoek zijn naar multicultureel talent.
  • Initiatiefnemers: Stad Brugge
  • Partners: VIVO Talententest, Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB
  • Contactpersoon: tom.feys@brugge.be

Dendermonde, Lebbeke, Hamme en Buggenhout

 • Deze vier gemeenten tekenden in op Plan Samenleven als intergemeentelijke samenwerking.  Binnen actie 9 organiseerden ze een intergemeentelijke jobbeurs in Lebbeke om mensen in een kwetsbare arbeidssituatie te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Dit is in samenwerking met IVZW JOBROAD.

Gent

 • Social profit salon: jobbeurs waar mensen met een migratieachtergrond werkgevers uit de sociale sector kunnen ontmoeten.
 • Jobteam Gent: een mobiel arbeidsteam dat mensen in kwetsbare posities aan het werk helpt.
 • Initiatiefnemers: Stad Gent
  • Partners: Begeleiders uit 10 verschillende oragnisaties: Stad Gent, OCMW Gent, Vzw Jes, VzwJong, Vzw Compaan, Vzw Groep Intro, Vzw Weerwerk, CAW Oost-Vlaanderen, Vzw De Sloep en De Stap – Leerwinkel Oost-Vlaanderen
  • Contactpersoon: jobteam@stad.gent

Genk, As, Zutendaal

 • ViaVia: Het project VIA VIA bevat een integraal begeleidings- en vormingsprogramma op basis van de methodiek ‘ervaringsleren door middel van sport en de groep’ in combinatie met jobcoaching. Voor elke deelnemer wordt gezocht naar een gepast traject, werk en/of opleiding, ondersteuning in de randvoorwaarden en iedereen krijgt individuele opvolging en begeleiding van een jobcoach. In het kader van een proefproject vanuit FELIES, met ondersteuning van de stad Genk, zullen er enkele dringende kinderenopvangplaatsen vrijgehouden worden voor jonge moeders met kinderen van 0 - 3 jaar.
 • Slagkracht : De projecten Slagkracht en Slagkracht.Ned hebben dezelfde doelstelling als de projecten ViaVia en ViaVia.Ned, maar richten zich op jongeren en mannen. Bij Slagkracht.Ned en ViaVia.Ned wordt in totaal 120 uren Nederlandse les gegeven door Basiseducatie LiMiNo. Het project SlagKracht biedt begeleiding aan werkzoekenden uit Genk en Houthalen-Helchteren die er niet in slagen op eigen kracht aan werk te geraken. Het project vertrekt vanuit een totaalaanpak: samen met de werkzoekenden werken we aan de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarktgerichte competenties, verbinden we hen met andere hulpverlenende organisaties die oplossingen kunnen bieden op het vlak van huisvesting, leefloon, kinderopvang, mobiliteit, … en coachen we hen tijdens hun zoektocht naar werk.
  • Initiatiefnemer: stad Genk (De Uitdaging, dienst Tewerkstelling, OCMW)
  • Partners: Basiseducatie LiMiNo, VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering, KRC Genk en ESF
  • Contactpersoon Via Via: dounia.aitmansour@genk.be, lorri.sanfilippo@genk.be,
  • Contactpersoon Slagkracht: jonathan.habils@genk.be, mikael.lormans@genk.be

Kortrijk, Menen

 • ESF Project 't Werkt 3: In dit project worden werkzoekenden met een migratie-achtergrond toegeleid naar werk. Het activeringsproject bestaat uit 3 luiken: snel naar een gepaste job of opleiding door een aanklampende begeleiding, een totaalaanpak van mogelijke sociale hulpvragen en de inzet op taalonderwijs.
 • Initiatiefnemers: Stad Kortrijk, OCMW Kortrijk, OCMW Menen
 • Partners: Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds en in samenwerking met VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering, CAW, Cobot, PlastiQ en Vormingsfonds voor Uitzendkrachten
 • Contactpersoon: ann.andries@kortrijk.be (Projectverantwoordelijke)
 • Werk & Activering: ondersteunt o.a.  nieuwkomers die vragen hebben over werk of een opleiding, of die moeite ondervinden om een gepaste job te vinden.
 • Contact: werkenactivering@kortrijk.be

Leuven

 • Activeringstraject voor jonge nieuwkomers: Dit traject maakt deel uit van het Leuvense nieuwkomersbeleid. Het traject is een specifiek aanbod en bestaat uit een geïntegreerd voltijds traject van 6 maanden, en is een voortraject op een professionele loopbaan (onderwijs, opleiding of werk). Gedurende dit activeringstraject komen er verschillende elementen aan bod 1) Basistraject (Nederlands, wiskunde, IT), 2) Professionele oriëntering (verkenning arbeidssectoren, bezoeken, oefeningen...), 3) Individuele oriëntering (Mind-Spring en oefeningen), 4) Vrijetijdsbesteding & maatschappelijke participatie (ROOTS, vrijwilligerswerk, ...), en 5) Inburgering (MO, diplomagelijkschakeling).
  • Intitiatiefnemers: Stad en OCMW Leuven, jeugddienst
  • Partners: VDAB, Agentschap Integratie en Inburgering, Mobiel 21 (De Fietsschool). CVO's VOLT en CTLT, CBE, Mind-Spring
  • Contactpersoon: Lien.Eerdekens@leuven.be (Coördinator onthaalbeleid nieuwkomers)
    
 • BOEST! Your future: Met het project 'BOEST! Your future' gaat de Stad Leuven samen met Groep Intro, Emino, Arktos en CAW Oost-Brabant jongeren die hun weg naar de arbeidsmarkt niet vinden beter begeleiden, vertrekkende vanuit de vraag van de jongere zelf. De focus ligt op jongeren die: Tussen 18 tot 29 jaar zijn,  Langer dan 6 maanden werkloos zijn, Laag- of middengeschoold zijn. 

Lier

 • JobRoad: gerichte actie om mensen uit kansengroepen in contact te brengen met bedrijven en ondernemers uit verschillende sectoren. Zo kunnen bedrijven geschikte kandidaten vinden voor de vacatures die al een tijd open staan. 
  • Initiatiefnemers: Stad en OCMW Lier, Lier4Business, en VDAB.
  • Contactpersoon: info@lier.be
    
 • LierWerkt!: Lier werkt samen met VDAB, Lier4business, de regisseur sociale economie en werk en sociale partners MOEF!, T3 en Jobatelier voor het project LierWerkt! Het project brengt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt in contact met lokale ondernemingen. Via een bedrijfsbezoek leren werkzoekenden het bedrijf en de openstaande vacatures kennen. De werkgever maakt op hetzelfde moment kennis met gemotiveerde werkzoekenden uit een doelgroep die voor hen vaak nog ongekend is. Na een korte presentatie van het bedrijf en de rondleiding krijgen de werkzoekenden de kans om vragen te stellen en kunnen geïnteresseerden onmiddellijk hun cv bezorgen aan de werkgever.

Machelen

 •  Jobclub: in samenwerking met Groep intro richtte Maasmechelen de Jobclub op om leeflooncliënten te activeren. Via deze jobclub kunnen  cliënten op het einde van hun twe-traject intensiever begeleiden naar het vinden van een job op de reguliere arbeidsmarkt en het bijbrengen van bepaalde vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

Mechelen

 • 12Work: een innovatief project in Mechelen dat iedereen die wil werken een eerlijke kans biedt. Door de uitgebreide reguliere selectieprocedures over te slaan en te kijken naar de motivatie van mensen stelt Mechelen de arbeidsmarkt open voor iedereen. Met 12work wordt er niet gekeken naar verleden, ervaring of diploma. Iedereen die wil werken is welkom.

Menen

Werkgroep tewerkstelling: De verschillende partners van de werkgroep (VDAB, AgII, partners uit de sociale economie) wisselen informatie uit, stemmen hun dienstverlening op elkaar af en detecteren barrières. Ze organiseren concrete acties en evenementen die gericht zijn op een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Oostende

 • Oostende@Work - Economisch Huis Oostende: Het Economisch Huis heeft sinds 2016 een tewerkstellingsproject ‘Oostende2Work’ opgericht als duurzaam initiatief om de werkloosheid in de regio in te dammen. Enerzijds wil men werkzoekenden ondersteunen in hun traject naar werk en mensen duurzame kansen geven op de arbeidsmarkt. Anderzijds wil men werkgevers de mogelijkheid bieden nieuwe medewerkers aan te werven.  Met Oostende@Work ondersteunt de stad werkzoekenden op vlak van taal en mobiliteit. Op die manier wil Oostende de relatieve hoge werkloosheidscijfers onder personen met een migratieachtergrond terugdringen.
  • Initiatiefnemers: Stad Oostende, Economisch huis Oostende
  • Partners: VDAB, het Agentschap Integratie en Inburgering, CVO, CBE, Sociaal Huis, Provincie West-Vlaanderen en verschillende werkgevers.
  • Contactpersoon: thomas.dupon@oostendewerkt.be, sofie.coudeville@oostendewerkt.be

Roeselare

 • Screening en oriëntatie van kwetsbare cliënten: Deze methodiek is een voorbereiding op een traject naar werk voor kwetsbare personen (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Mensen worden 2 weken gescreend via gestandaardiseerde opdrachten en ontvangen vervolgens persoonlijk loopbaanadvies en ondersteuning in hun traject naar werk.
  • Initiatiefnemers: Stad en OCMW Roeselare
  • Partners: Groep INTRO vzw en tot uw dienst vzw
  • Contactpersoon: balder.clarys@roeselare.be
 • RSL for work:  ditis een project dat kwetsbare inburgeraars in Roeselare toeleidt naar de arbeidsmarkt, terwijl ze Nederlands leren. Tijdens het inburgeringstraject biedt RSL for Work een pakket van screening, oriëntatie, job- en taalcoaching.

 

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.