Gepubliceerd op: 29-03-2023

Het belang van het gebruik van het Nederlands doet zijn intrede in subsidiereglementen, welzijnsverenigingen kunnen autonoom een eigen rechtspositieregeling volgens het Rechtspositiebesluit vastleggen, en in de gemeenteraad kunnen nu ook individuele constructieve moties van wantrouwen tegen de raadsvoorzitter gebeuren. Dat zijn enkele van de markante nieuwe wijzigingen aan het Decreet Lokaal Bestuur. Het Vlaams parlement volgde daarbij deels de aanbevelingen van de VVSG. Het decreet van 17 februari 2023 werd op 29 maart 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Je vindt een overzicht van de wijzigingen op vlak van financiën en personeel op onze website.

Subsidiereglementen en nominatieve subsidies zullen voortaan een bepaling moeten bevatten dat de gesubsidieerde zich engageert om het belang van het gebruik van het Nederlands te erkennen bij het uitvoeren van de gesubsidieerde activiteiten. Verder wordt in het DLB geëxpliciteerd dat het debiteurenbeheer, een autonome bevoegdheid van de financieel directeur, kan plaatsvinden rekening houdend met onder meer de doelstelling van bestrijding en voorkoming van armoede en overeenkomstig het lokaal beleid. Ook kan de financieel directeur voortaan bij een authentieke akte over onroerende verrichtingen van de gemeente of van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, via een authentieke volmacht zijn bevoegdheid tot het ondertekenen van de akte, na het verlenen van kwijting, overdragen aan een medewerker van het notariskantoor. Door de ondertekeningsbevoegdheid over te dragen na het verlenen van de kwijting, kan de financieel directeur bij een akte op afstand via videoconferentie de akte bijwonen en na het verlenen van de kwijting de bevoegdheid tot ondertekening overdragen aan een medewerker van het notariskantoor. Een volledig overzicht m.b.t. financiën vind je op onze website

Een belangrijke wijziging op personeelsvlak is dat de rechtspositieregeling van een welzijnsvereniging niet meer gekoppeld is aan die van het OCMW van de gemeente waar de zetel van de vereniging gevestigd is, waardoor een welzijnsvereniging autonoom een eigen rechtspositieregeling kan vastleggen (weliswaar binnen het kader van het Rechtspositiebesluit). Voorts koppelt het decreet een aantal voorwaarden aan de overdracht van personeel tussen een gemeente, een autonoom gemeentebedrijf van die gemeente, het OCMW van die gemeente en een OCMW-vereniging of intergemeentelijk samenwerkingsverband waarin de gemeente (het OCMW) deelneemt. Die voorwaarden golden voordien niet en zijn gebaseerd op de overdrachtsregeling in de Europese  Richtlijn 2001/23/EG van 12 maart 2001. Diezelfde besturen krijgen ook de mogelijkheid om contractanten over te dragen naar een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm (bv. een gemeentelijke vzw), een ziekenhuisvereniging, een vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening, een woonzorgvereniging of -vennootschap of een woonmaatschappij. Een volledig overzicht van alle wijzigingen op personeelsvlak vind je in deze nota.

Een van de belangrijkste nieuwigheden voor de mandatarissen is dat er nu ook een individuele constructieve motie van wantrouwen mogelijk is tegen de raadsvoorzitter. In gemeenten waar door een constructieve motie van wantrouwen de meerderheid wijzigde, moeten de gemeenteraadscommissies opnieuw worden samengesteld opdat de meerderheid in de raad ook de meerderheid in de commissies vormt.

De gemeenteraad mag voortaan beslissen om de rangorde van de schepenen te wijzigen, met inbegrip van de toegevoegde schepen. Wanneer de voorzitter van het BCSD als schepen werd toegevoegd aan het college dan is deze schepen in principe de laatste in rang. De gemeenteraad mag dat nu dus wijzigen.

De situaties voor verhindering van schepenen en burgemeesters worden uitgebreid. Zo kan onder meer wie het mandaat uitoefent van voorzitter van een federaal, Vlaams of Europees parlement vragen om tijdens die periode te worden vervangen als schepen of burgemeester.
Voor wie bezig is om het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aan te passen: verplaats de regels i.v.m. de verzoekschriften van het huishoudelijk reglement van de raad naar het inspraakreglement. Het is een logische wijziging om deze regeling te schrappen uit de lijst van de verplichte onderdelen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

De meeste bepalingen uit dit wijzigingsdecreet worden van toepassing vanaf 8 april 2023.

Een volledig overzicht van de wijzigingen vind je in de tekst aangenomen door de plenaire vergadering en in de memorie van toelichting.

Ben Gilot - Stafmedewerker