Auteur:

Gepubliceerd op: 20-01-2022

Net voor de kerstvakantie keurde de Vlaamse regering het besluit definitief goed dat de regelgeving over het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid wijzigt, dit na advies van de Raad van State. Dit besluit zorgt voor de definitieve hertekening van het inburgeringstraject

  • Het inburgeringstraject wordt uitgebreid met twee pijlers om meer kansen te bieden aan inburgeraars om te participeren aan de Vlaamse samenleving: inschrijving bij de VDAB en het participatie- en netwerktraject waar de lokale besturen de regie over krijgen.
  • Er komt een gezamenlijke intake Agentschappen, lokale besturen en VDAB.
  • De inburgeraar moet de doelen van zijn trajectonderdelen behalen om het inburgeringsattest te behalen.
  • De vormingspakketten van het inburgeringstraject worden betalend.

Op 1 maart 2022 treedt de gewijzigde regelgeving in werking. Het inburgeringstraject blijft dus ongewijzigd tot en met eind februari 2022.

Twee  belangrijke aspecten van het gewijzigde inburgeringsdecreet gaan pas later van start:

  • de invoering van het betalende inburgeringstraject
  • het participatie- en netwerktraject (de zogenaamde vierde pijler)

Minister Somers verklaarde einde 2021 in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering dat deze aspecten op 1 september 2022 in voege gaan.

Daarnaast zijn er ook enkele kernelementen voor de aanpassing van het integratiebeleid; het optimaliseren van het horizontaal integratiebeleid, het verfijnen van de dienstverlening sociaal tolken en vertalen, het verfijnen van de juridische dienstverlening en het vastleggen van een retributie voor de certificerende taaltesten.

Infosessie voor lokale besturen nieuwe regelgeving

Om de lokale besturen zo goed mogelijk te informeren over de geplande wijzigen organiseerden het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering een digitaal infomoment op maandag 31 januari.

De presentatie van deze infosessie vind je hier. Er werden door de lokale besturen heel wat vragen gesteld.

Q&A-deel1

Sabine Van Cauwenberge