Auteur:

Gepubliceerd op: 07-10-2021

Op 7 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijziging van het integratie- en inburgeringsdecreet van 7 juni 2013. Op 16 juli 2021 keurde de regering het eerste ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goed. De regelgeving hertekent het inburgeringstraject grondig. Zo worden aan de bestaande pijlers (Maatschappelijke Oriëntatie, Nederlands als Tweede Taal) twee pijlers toegevoegd: de economische zelfredzaamheid en de zogenaamde vierde pijler netwerk en participatie. De lokale besturen hebben een expliciete rol in deze twee nieuwe pijlers

Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakte een document op met de belangrijkste wijzigingen en publiceerde ook de regelgeving op haar website.

De nieuwe regelgeving treedt (grotendeels) op 1 januari 2022 in werking. Twee wijzingen met impact op de lokale besturen treden pas later in werking:


1. Netwerking en participatie (vierde pijler)


Het participatie- en netwerktraject treedt nog niet in werking op 1 januari 2022 als verplicht onderdeel van inburgering. Het kan wel reeds opgenomen worden als optioneel onderdeel in elk inburgeringstraject. Bij de effectieve inwerkingtreding zal rekening gehouden worden met de resultaten van de momenteel lopende proeftuinen. Die lopen tot en met 30 juni 2022. Eens de goede praktijken uit de proeftuinen gedetecteerd zijn en duidelijk is wanneer de vierde pijler als verplicht onderdeel wordt ingevoerd, zullen nog infosessies georganiseerd worden voor de lokale besturen.
 

2. Betalend inburgeringstraject MO en NT2


Voor Maatschappelijke oriëntatie worden twee retributies ingevoerd: een eenmalig te betalen retributie van 90 euro voor de cursus en een retributie van 90 euro voor de MOtest. Die laatste moet betaald worden, telkens (opnieuw) een test wordt afgelegd. Het principe is dat de retributies betaald worden vooraleer men kan deelnemen aan de cursus of test.

Voor inburgeraars met betalingsmoeilijkheden wordt voorzien in een uitzondering waarbij uitstel van betaling toegekend kan worden. Dit laat inburgeraars toe om toch in een inburgeringstraject te stappen en gedurende dit traject de nodige financiële middelen te verwerven. De agentschappen werken hiervoor een gezamenlijke regeling uit. De impact van deze retributies op  de OCMW’s zal gemonitord worden.

Let op: deze retributies voor MO treden nog niet in werking vanaf 1 januari 2022. De Vlaamse Regering zal de inwerkingstredingsdatum nog bepalen. De modaliteiten bij de retributies voor NT2 worden momenteel uitgewerkt door het beleidsdomein Onderwijs. Dit behoort dus niet tot de regelgeving van Inburgering. 


Opvolging door VVSG


De VVSG zal ook de verdere uitwerking van bovenstaande wijzigingen maar ook de verder uitwerking van de andere vernieuwingen de economische zelfredzaamheid, gezamenlijke geïntegreerde intake, B1 verplichting, eociaal tolken en vertalen op de voet opvolgen want ook deze veranderingen hebben impact op de werking van de lokale besturen.

Sabine Van Cauwenberge