Auteur:

Gepubliceerd op: 24-06-2021

Dinsdagavond 22 juni keurde de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering het ontwerpdecreet tot wijziging van het huidige integratie- en inburgeringsdecreet goed. Minister Somers beloofde alvast om de bezorgdheden die er nog zijn maximaal weg te werken in de uitvoeringsbesluiten. De VVSG is alvast blij met deze intentie en wil graag constructief meewerken aan de verdere uitwerking van de bepalende uitvoeringsbesluiten over de vierde pijler, de geïntegreerde intake en uiteraard ook de invulling van het maatschappelijk zinvol werk als mogelijke oplossing voor de gevraagde retributie van OCMW-cliënten en ander kwetsbare inburgeraars. Ook bij het dossier sociaal tolken wil de VVSG nauw betrokken worden.

Over de vierde pijler loopt er nu een experimentele proeftuin met 55 Vlaamse gemeenten tot eind juni 2022. De VVSG en experten in de hoorzitting vroegen dan ook om de resultaten van deze proeftuin af te wachten alvorens deze te implementeren.

Het is de ambitie van de minister om het decreet in voege te laten treden op 1 januari 2022. In de uitvoeringsbesluiten kan worden opgenomen dat bepaalde onderdelen gradueel van start gaan. De minister is bereid om dit zeker te bekijken wat de vierde pijler betreft, maar stelde in de commissie dat waar er reeds bestaande 'buddyprojecten' zijn, hij niet wil wachten tot de evaluatie van de proeftuinen in juni 2022. De minister beloofde om alle wijzigingen goed te monitoren en ook dit was een vraag van de VVSG.

Het ontwerp wordt overgedragen aan de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Maandagnamiddag 21 juni organiseerde de commissie nog een hoorzitting waarin verschillende sprekers hun bezorgdheden uitten die aansloten bij het VVSG-standpunt.

Sabine Van Cauwenberge