Auteur:

Gepubliceerd op: 26-07-2023

De Vlaamse regering bekrachtigde op 7 juli 2023 het decreet tot wijziging van artikel 99 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid. Het Vlaams Parlement nam het ontwerp van decreet aan op 5 juli 2023.

Het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid wordt hiermee op volgende punten aangepast:

  • Verfijning van de definities voor handelsgeheel en kleinhandelsbedrijf
  • Opdeling van de kleinhandelscategorie ‘Andere producten’ in drie categorieën (vervoers-en transportmiddelen, andere volumineuze goederen en andere niet-volumineuze goederen)
  • Invoering van een vergunningsplicht voor de opsplitsing van kleinhandelsbedrijven > 400m²
  • Uitbreiding van de handhavingsbevoegdheid naar de lokale besturen.

De wijzigingen traden in werking op 9 augustus 2023 (daags na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad), met uitzondering van artikelen 4 (opdeling in nieuwe categorieën) en 6 (vergunningsplicht opsplitsing kleinhandelsbedrijf) die in werking traden op 4 maart 2024.

 

Tevreden, maar nog (veel) werk aan de winkel

In het algemeen is de VVSG tevreden met deze wijzigingen, gezien we hiervoor vragende partij waren (zie onze standpuntnota van april 2021). Zo kijken heel wat gemeenten vooral uit naar de opdeling van de te ruime categorie ‘andere producten’ en naar de vergunningsplicht voor het opsplitsen van kleinhandelsbedrijven.  

Toch zijn er ook enkele, niet onbelangrijke, minpunten en aandachtspunten. We betreuren dat het zo lang geduurd heeft om met dit dossier te landen. De meesten wijzigingen hebben immers betrekking op knelpunten die we al signaleerden in 2016.  

Verder betreuren we het dat de inperking van de vrijstellingsregeling voor tijdelijke vestigingen op bedrijventerreinen niet weerhouden is in het ontwerp van decreet. 

Tot slot mag het nu niet stoppen bij deze concrete wijzigingen en blijft het noodzakelijk dat er eindelijk een ambitieus Vlaams beleidskader voor detailhandel komt (zoals aangekondigd in 2016). De Vlaamse Regering boekte op dit vlak geen enkele vooruitgang, terwijl het aantal winkelmeters blijft toenemen … buiten de kernen welteverstaan.

De VVSG zal blijven aandringen, onder meer via het VVSG-memorandum, op een ambitieuzer, daadkrachtiger en actiever detailhandelsbeleid vanwege de Vlaamse overheid. 

Meer info

Ondersteuning van gemeenten

Gemeenten kunnen via economie@vvsg.be terecht voor aanvullende informatie en advies. In het najaar lichten we de wijzigingen toe op onze Regionale Overlegtafels Economie. Begin 2024 organiseren we dagopleidingen over het (volledige) decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid. Meer informatie hierover volgt nog.

Bart Palmaers