Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2023

Na goedkeuring in het Vlaams parlement, bekrachtigde de regering ook het ‘decreet van 26 mei 2023 over de subsidiëring in het kader van de lokale energie-en klimaatpacten’. Daarmee heeft het systeem van het LEKP ook een decretale basis en dus een betere onderbouwing om ook voor de komende jaren middelen te kunnen inschrijven in een meerjarenplan.

In het uitvoeringsbesluit zijn ook enkele bepalingen opgenomen waarvoor het parlement delegatie gaf aan de Vlaamse regering. De belangrijkste is de timing voor rapportage. Deze wordt verschoven van 1 maart naar 1 mei. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan een belangrijke verzuchting van de lokale besturen en vraag van de VVSG. 1 maart was immers te krap om al op een kwalitatieve manier alle data over het voorbije jaar te verzamelen.

Op dezelfde ministerraad werden ook de middelen voor 2023 vastgelegd (die dan in april 2024 aan de lokale besturen worden uitbetaald). Voor LEKP 1.0 wordt dat 28,3 miljoen euro. Dat is een lichte stijging tegenover de voorgaande jaren, waar het bedrag telkens 24,87 miljoen euro bedroeg. Daaarmee is in elk geval voor 2023 nog een belangrijke vraag van VVSG gehonoreerd: zorgen dat het subsidiebedrag voor de basisversie 1.0 op peil blijft. Het bedrag voor versie 2.0 was en blijft 8,75 miljoen euro.

Maarten Tavernier