Auteur:

Gepubliceerd op: 15-03-2023

Het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI)  is op 15 maart gestart met haar nieuwe werking. Het VMRI zal als onafhankelijk instituut in Vlaanderen de mensenrechten beschermen en bevorderen.De instelling ijvert voor gelijke kansen voor alle burgers en heeft de ambitie om zowel  beleidsmakers en de bevolking meer vertrouwd met de mensenrechten te maken. De oprichting van Unia was onderdeel van het Vlaams Regeerakkoord

Als burgers slachtoffer of getuige menen te zijn van discriminatie in een situatie die onder de Vlaamse bevoegdheden valt, kunnen ze rekenen op hulp van het VMRI. Deze hulp bestaat uit eerstelijnsbijstand en eventueel bemiddeling en/of oordeelsvorming van de geschillenkamer. Het VMRI kan ook eerstelijnsbijstand bieden aan burgers wiens mensenrechten geschonden zijn in een Vlaamse situatie.

Daarnaast wil het VMRI de kennis over mensenrechten bij de bevolking en beleidsmakers verhogen. Dit door beleid en sectoren te adviseren, onafhankelijk onderzoek uit te voeren, breed te informeren en sensibiliseren, en publiekelijk te rapporteren over de stand van zaken van de mensenrechten.

De VVSG reikt alvast de hand uit naar deze instelling en hoopt op een goede samenwerking tussen het VMRI en de lokale besturen. Een goede samenwerking is essentieel om op de eerstelijn de burger wegswijs te maken in de verschillende bevoegdheden en tussen de verschillende instellingen. Het VMRI is immers een extra instelling ook UNIA en het  Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen blijven in Vlaanderen en dus ook lokaal een rol spelen.

VMRI & Vlaamse bevoegdheden

De Vlaamse bevoegdheden die worden opgevolgd door het Vlaams Mensenrechteninstituut  de domeinen Wonen, Mobiliteit Welzijn en Gezin, Cultuur, Onderwijs en Vorming, Sport, ...

  • de Vlaamse huurmarkt,
  • het Nederlandstalig onderwijs
  • de dienstverlening van De Lijn we doen dit alleen in situaties die onder de Vlaamse bevoegdheden vallen. Denk bijvoorbeeld aan…

UNIA & federale bevoegdheden

Met de komst van het VMRI betekent dus niet dat UNIA niet meer bevoegd. Unia is bevoegd voor discriminatie op grond van nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, gezondheidstoestand, vermogen, fysieke kenmerken, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, geboorte en sociale afkomst.

Unia zal ook de lokale besturen verder ondersteunen. Unia schreef hierover een brief naar alle lokale besturen.

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen & federale bevoegdheden

Naast het VMRI en Unia is er ook nog het Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) is de federale overheidsinstelling die sinds 2002 instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht.

Het Instituut streeft ernaar om de gelijkheid van vrouwen en mannen vanzelfsprekend te maken in de mentaliteit en in de praktijk. Het doet dit door ongelijkheden in wetten en reglementeringen op te sporen en een aangepast juridisch kader te ontwikkelen. Het Instituut werkt tevens strategieën uit van gendermainstreaming op het gebied van tewerkstelling en arbeid, besluitvorming en geweld.

Tenslotte kan het Instituut optreden inzake discriminatie op basis van geslacht. De bevoegdheid van het Instituut omvat ook discriminatie van zwangere vrouwen en discriminatie op basis van transseksualiteit of interseksualiteit.

 

 

 

 

 

Sabine Van Cauwenberge