Auteur:

Gepubliceerd op: 03-03-2022

Oproep aan gemeenten: rapporteer tijdig aan de OVAM over de Asbestovereenkomst 2018

In 2018 stelde het Vlaams Gewest 9 miljoen euro ter beschikking van de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van het gemeentelijk asbestafbouwbeleid.  Aan elke gemeente werd een subsidie-enveloppe toegekend van minimum 20.000 euro en verhoogd op basis van de oppervlakte van de gemeente en het aantal inwoners. Om aanspraak te maken op deze financiering diende de gemeente het thema asbest op te nemen in de gemeentelijke beheer- en beleidscyclus.

Alle Vlaamse gemeenten tekenden eind 2018 in op deze enveloppefinanciering met het ondertekenen van de 'Asbestovereenkomst'. Het toegekende bedrag kon tot eind 2021 aangewend worden voor

  • de financiering van 100 % van de kosten voor afvoer en verwerking van asbestcement ingezameld op het lokale recyclagepark en 
  • de financiering van het niet-gesubsidieerd saldo bij goedgekeurde asbestafbouwprojecten binnen het OVAM Subsidiebesluit Lokale Besturen.

In de asbestovereenkomst is opgenomen dat de gemeente, of het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de aanvraag verzorgde in naam van de gemeente, een beknopte rapportering bezorgt aan de OVAM over de besteding van de middelen.
De rapportering verloopt via een webformulier en de deadline hiervoor is 31 mei 2022. Indien nog niet alle middelen besteed zijn, is het mogelijk om uitstel te vragen voor de rapportering via het webformulier. De omgevingsambtenaren ontvingen hiervoor eind februari een brief van de OVAM.

Naast het financiële luik van de rapportering, hecht de OVAM veel belang aan het inhoudelijke luik. De rapporterig dient een kopie uit de gemeentelijke beheer- en beleidscyclus te bevatten waarin is opgenomen dat de gemeente prioritair inzet op de afbouw van asbest en de ondersteuning van de Vlaamse doelstelling voor een asbestveilig Vlaanderen 2040, evenals een korte beschrijving van de resultaten van de uitgevoerde acties.

De OVAM zal de ervaringen en de 'good practices' uit de rapporteringen meenemen in het verdere asbestafbouwbeleid. 

Meer info over het asbestafbouwbeleid vind je op de OVAM-website.

Sara Coessens