energie

Auteur:

Gepubliceerd op: 11-06-2020

Sinds 2002 krijgen de OCMW’s een federale toelage via het energiefonds gas en elektriciteit. Deze middelen bedragen jaarlijks zo’n 53 miljoen euro. Het geld gaat zowel naar personeel (art4) om mensen te begeleiden als naar tussenkomst in onbetaalde rekeningen of naar preventie (art6). In 2012 werd er door de federale regering beslist om deze middelen niet langer te indexeren.

Dit heeft ertoe geleid dat er jaar na jaar minder middelen zijn voor de OCMW’s, gezien de lonen voor de personeelskosten wel geïndexeerd worden. Er blijft dus minder over voor de besteding van de middelen aan concrete acties en door deze bevriezing liepen de OCMW’s al 21 miljoen mis.

De VVSG en de andere federaties van Brussel en Wallonië vragen al vele jaren om dit aan te pakken en structureel te voorzien in voldoende middelen. Dit fonds toont immers aan dat de OCMW’s door hun aanpak en tussenkomsten op maat efficiënt zijn in de strijd tegen energiearmoede.

Verschillende studies volgden elkaar de voorbije jaren op en dit op vraag en in samenwerking met VVSG, UVCW en de Brusselse federatie:

De aanbevelingen en de vraag van de VVSG die hieruit volgen zijn duidelijk:

  • Ontdooien van de bevriezing van het indexeringsmechanisme van het fonds
  • Herfinanciering van het energiefonds

Op voorstel van kamerlid Tinne Van der Straeten werd, na bespreking in de Kamercommissie energie, leefmilieu en klimaat, op 19 december 2019 gestemd over het wetsvoorstel tot wijziging van de KB’s dat voorzag in de bevriezing van de sociale fondsen (sinds 2012).  

Hierdoor kwam 6 miljoen vrij voor de indexering van het sociaal energiefonds 2019.

In hoorzitting in de Kamercommissie energie van 8 januari 2020 werden de betrokken actoren in dit dossier gehoord om hun standpunten te geven met betrekking tot de evaluatie en de financiering van dit energiefonds. De VVSG en de Federaties van de Brusselse en Waalse (UVWC) OCMW’s werden samen gehoord.

We stuurden opnieuw een brief aan Minister Marghem om aan te dringen de nodige middelen vrij te maken.

Het parlementair werk werd verdergezet. In zitting van 13 mei 2020 werd uiteindelijk in de commissie gestemd over de wetsvoorstellen en amendementen. Deze maken het mogelijk om de middelen, die voorzien zijn in een ander fonds, beheerd door de CREG over te zetten naar het energiefonds en zo in de indexering van het energiefonds te voorzien, ook voor 2020. Er komt dus nog 6 miljoen extra richting de OCMW’s voor 2020. 

Het is nog even wachten op de publicatie in het staatsblad en daarna het effectief vrijmaken van 12 miljoen voor 2019 en 2020. We houden onze leden hiervan op de hoogte.

Naar aanleiding hiervan en van parlementaire voorstellen inzake COVID-19-maatregelen werden de VVSG en de andere verenigingen nogmaals gehoord in de zitting van deze Kamercommissie op 20 mei 2020.

Meer info over dit dossier kan je volgen op onze pagina energiearmoede.

Shirley Ovaere