Het hoogste orgaan van het Netwerk Brandweer is de Brandweerraad. Deze bestaat uit alle zonale voorzitters (allen burgemeesters) en de zonecommandanten. De Brandweerraad beslist over de standpunten en de werking van Netwerk Brandweer. De voorzitter van de Brandweerraad is een burgemeester. Zij komen twee maal per jaar samen.

De Raad van Zonecommandanten komt maandelijks samen. Daarin zetelen alle zonecommandanten. Zij nemen beleidsstandpunten in overeenkomstig de visie van de Brandweerraad en gaan over alle operationele punten die de dagelijkse werking van de brandweer bepalen. Zij geven advies of goedkeuring voor voorstellen die door de expertennetwerken voorgesteld worden.

Het dagelijks bestuur van Netwerk Brandweer wordt waargenomen door de voorzitter van de Brandweerraad en zes zonecommandanten. Dit noemen we het ‘Bureau’ van Netwerk Brandweer. De voorzitter van het Bureau is de voorzitter van de Brandweerraad. Het bureau is vergelijkbaar met een directiecomité of college van burgemeester en schepenen.

Om hen daarbij te helpen stelt VVSG een ondersteuningsteam ter beschikking. De coördinator staat aan het hoofd van het ondersteuningsteam en is de rechtstreekse link met het bureau van Netwerk Brandweer. De coördinator is tevens het aanspreekpunt voor alle Vlaamse en Federale overheden.

 

Het inhoudelijk werk voor de werking van de brandweer wordt voorbereid in onze ‘clusterstructuur’ of expertennetwerken. Deze netwerken bestaan uit 20 zonale specialisten binnen elk thema. Doordat elke zone representatief aanwezig is in elk expertennetwerk, garandeert dit evenwichtige Vlaams gedragen voorstellen.

Elke lid van een expertennetwerken staat met beide voeten in de praktijk. Hij/ Zij is gemandateerd om namens zijn of haar zone standpunten in te nemen en bij te dragen aan een visie en voorstellen die voor alle 20 zones werkbaar zijn. Daarmee staan de netwerken aan de wieg van elk standpunt en elk voorstel van Netwerk Brandweer.

In functie van het beleidsplan van Netwerk Brandweer zullen deze netwerken en de themaverantwoordelijken adviezen en acties uitwerken ten dienste van de 20 hulpverleningszones.

Via de netwerkvoorzitter en de verantwoordelijke zonecommandant komen deze adviezen tot bij de Raad van Zonecommandanten die op zijn beurt ervoor zorgt dat deze op de politieke agenda komen.