Het OCMW van de gemeente waar de hulpvrager op het moment van zijn opname in een van de opgesomde instellingen of bij een van de opgesomde personen ingeschreven is voor zijn hoofdverblijf in het bevolkings- of het vreemdelingenregister of in het wachtregister, is bevoegd om de noodzakelijke steun te verlenen bij de opname, gedurende het verblijf en bij de overbrenging vanuit een ziekenhuis naar een van de volgende instellingen of personen:

  • een psychiatrisch ziekenhuis (wel: open en gesloten instellingen; niet: psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis [PAAZ])
  • een erkende instelling voor gehandicapten (Vlaanderen: vergunde instellingen)
  • een instelling voor kinderen of bij een privaat persoon die hem onder bezwarende titel huisvest (minderjarigen; jeugdinstellingen; opvang/plaatsing bij privĂ©-personen wanneer hiervoor en vergoeding betaald wordt)
  • een erkend rustoord voor bejaarden, serviceflatgebouw of woningcomplex met dienstverlening, voor zover deze voorzieningen als dusdanig door de bevoegde overheid erkend zijn (woonzorgcentra; serviceflats; assistentiewoningen)
  • een instelling van gelijk welke aard, waar de persoon verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing (gevangenis; gedwongen opname in instelling)
  • andere instellingen die de Koning bepaalt (erkende psychiatrische verzorgingstehuizen; erkende initiatieven beschut wonen; erkende centra voor ontwenning van druggebruik)
  • een instelling of een inrichting die door de bevoegde overheid erkend is om personen in noodsituaties op te vangen en hen tijdelijk te huisvesten en te begeleiden (erkende onthaaltehuizen voor daklozen; centra voor mishandelde vrouwen; instellingen voor slachtoffers van mensenhandel)
  • een erkend rust- en verzorgingstehuis (in Vlaanderen zijn dit de woonzorgcentra; cfr. hierboven)

Wanneer een hulpvrager van de ene instelling of persoon naar een andere wordt gebracht of wanneer de hulpvrager naar een ziekenhuis moet en eventueel terugkeert naar dezelfde instelling of een andere erkende instelling of dezelfde persoon (zonder onderbreking) dan blijft het OCMW van de dag van opname in de eerste instelling of bij de eerste persoon bevoegd.