In het Vlaams plan overheidsopdrachten wordt de term duurzame overheidsopdrachten als volgt omschreven:

“Duurzame overheidsopdrachten is de benadering waarbij publieke overheden milieu-, sociale- en economische criteria integreren in alle fases van hun aankoopproces van leveringen, werken en diensten, en dus de verspreiding van milieubesparende technologieën, sociale innovatie en de ontwikkeling van milieu-, socio- en ethisch verantwoorde producten en diensten bevorderen, door het zoeken naar oplossingen die de minste impact op het milieu hebben gedurende hun volledige levenscyclus en sociaal en ethisch verantwoord zijn”.

Duurzame overheidsopdrachten gebeuren dus niet alleen op kostenefficiënte basis, maar ook vanuit ecologische en sociale overwegingen.

Bij duurzame overheidsopdrachten wordt er rekening gehouden met de drie pijlers van duurzame ontwikkeling:

  • ­ Economisch: niet alleen rekening houden met de kostprijs van een product, dienst of werk, maar ook met de gehele kost van de levenscyclus, een strategisch doordachter aankoopbeleid met meer behoeftenanalyse vooraf, kennis van de markt en dialoog met leveranciers, ...

  • ­ Sociaal: aanmoedigen van sociale tewerkstelling, eerlijke handel (vb. Fairtrade), goede arbeidsomstandigheden (rekening houden met IAO-conventies), ...

  • ­ Ecologisch: het milieu beschermen door vervuiling te voorkomen of te beperken, de natuurlijke rijkdommen niet uit te putten, …

De verhouding tussen deze pijlers zal van opdracht tot opdracht afhankelijk zijn. Dit zal onder andere afhangen van de behoeften van de organisatie en van de opgestelde doelstellingen.

Heb je vragen of opmerkingen rond duurzame overheidsopdrachten? Contacteer Steunpunt-medewerker Leen Van der Meeren.