Het conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woning of kamer voldoet aan de normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit die de Vlaamse Wooncode oplegt. Het  is logischerwijze gekoppeld aan de opheffing van een ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring. 

Burgemeester is bevoegd

De burgemeester is bevoegd voor de afgifte van het conformiteitsattest. Het attest is niet verplicht, specifieke situaties (zoals na een onbewoon- of ongeschiktverklaring) buiten beschouwing gelaten. Maar de gemeenteraad kan dit door een gemeentelijke verordening wel verplichten, zowel voor woningen als voor kamers. Het feit dat een conformiteitsattest niet verplicht is, vormt wellicht de reden waarom relatief weinig van het instrument gebruik wordt gemaakt.

Het onderzoek naar de conformiteit van de woning zal meestal worden uitgevoerd door woningcontroleurs die de burgemeester heeft aangesteld. Dit kunnen dus ook personeelsleden van een intergemeentelijk samenwerkingsverband zijn. Een conformiteitsonderzoek kan ook gebeuren door een gewestelijk ambtenaar van het agentschap wonen of door een wooninspecteur van het intern verzelfstandigd agentschap inspectie RWO. Van het onderzoek wordt een verslag opgemaakt met behulp van een puntensysteem. Als de woning volgens het technisch verslag een eindscore van 15 punten of meer behaalt, wordt de woning niet conform bevonden en zal er dus geen conformiteitsattest worden afgeleverd. Indien uit het technisch verslag blijkt dat de woning minder dan 15 punten scoort, zal de burgemeester een conformiteitsattest uitreiken.

Geldigheidsduur

Het attest is in principe maximaal tien jaar geldig, ongeacht de woning of kamer wordt verkocht of opnieuw wordt verhuurd. De gemeenteraad kan ook een andere geldigheidsduur vaststellen, met een maximum van 10 jaar. Het conformiteitsattest vervalt dus in principe na 10 jaar. Ook als de woning onbewoonbaar verklaard werd, zowel op basis van de Vlaamse Wooncode als op basis van art 135 van de Nieuwe Gemeentewet, als na een proces-verbaal van de woninginspectie wordt het conformiteitsattest opgeheven.

De gemeente kan een vergoeding vragen voor de afgifte van zo’n conformiteitsattest. Zij kan zelf, tot een in de Vlaamse regelgeving vastgesteld maximum, het bedrag bepalen.

Ben je lokaal mandataris of werk je voor een lokaal bestuur en heb je vragen over het conformiteitsattest, neem dan contact op met Joris Deleenheer