monochrome-photography-of-people-shaking-hands-814544_1.jpg
Provider image

De VVSG maakte een model op voor de afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam. Lees ook onze memorie van toelichting, met meer duiding bij de afspraken opgenomen in de nota. Het model kan als inspiratie dienen voor de afsprakennota van jouw bestuur.

Download hieronder het model van afsprakennota tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam, en de bijbehorende memorie van toelichting.