papieren met budgetten en rekenmachine

Auteur:

Gepubliceerd op: 12-10-2023

Verschillende gemeenten en OCMW’s vragen zich af wanneer ze het meerjarenplan moeten aanpassen om de kredieten voor 2025 vast te stellen. Aangezien de installatievergadering van de nieuwe gemeente- en OCMW-raad (uitgezonderd voor gemeenten die fusioneren) begin december 2024 plaatsvindt, valt in principe de mogelijkheid weg om dit traditioneel in de laatste maand van de legislatuur te doen.

Een mogelijkheid is dat de ‘oude’ raad de kredieten voor 2025 vaststelt vóór december 2024. Hierdoor beschikt het bestuur in 2025 over - in het najaar van 2024 - geactualiseerde ramingen van de ontvangsten en uitgaven. Men moet daarbij in acht nemen dat in het jaar van de verkiezingen tot aan de installatie van de nieuwe raden met de nodige omzichtigheid opgetreden moet worden en er in extremis geen beslissingen mogen genomen worden die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.

Een andere mogelijkheid is dat de raad de kredieten voor 2025 niet (!) in de loop van 2024 vaststelt. In de algemene regeling, die hier niet van toepassing is, zou het bestuur dan terugvallen op de regeling waarbij er geen uitvoerbare kredieten zijn, waardoor de raad verbintenissen moet goedkeuren, die dan enkel betrekking mogen hebben op de courante werking en de bestaande dienstverlening binnen de exploitatie (art. 265, 2e lid DLB). Maar dat is in het eerste jaar van de legislatuur niet het geval. Gelet op de uitzonderingsregel van art. 257, §1, 2e lid DLB zal het bestuur vanaf 1 januari 2025 wel degelijk over uitvoerbare kredieten kunnen beschikken, ten bedrage van de ramingen die voor 2025 in de laatste aanpassing van het meerjarenplan werden opgenomen. Hierdoor kunnen de voorziene exploitatie- en investeringsuitgaven dus gewoon plaatsvinden. Afhankelijk van het moment waarop dat deze ramingen werden opgemaakt, dat is bij de laatste aanpassing van het meerjarenplan, zullen deze ramingen de actualiteit benaderen.

Indien de raad in de loop van 2025 de kredieten voor 2025 wil aanpassen kan dat in principe gebeuren vanaf januari 2025. De algemene regel, die hier dus niet van toepassing is, luidt dat het meerjarenplan waarbij de kredieten voor het lopende boekjaar worden gewijzigd alleen kan aangepast worden indien de jaarrekening van het voorafgaande boekjaar is vastgesteld door de raad en verwerkt in het meerjarenplan (art. 16, 5e lid BBC-besluit). Die regel is niet van toepassing in het laatste jaar van het meerjarenplan, waardoor dat in de loop van 2025 de kredieten voor 2025 aangepast kunnen worden, zonder dat de jaarrekening 2024 is vastgesteld (art. 16, 6e lid BBC-besluit).

Ben Gilot