Gepubliceerd op: 21-12-2021

Steden en gemeenten ervaren, voor hun burgers, drempels in de toegang tot mondzorg. Tandproblemen hebben een grote impact op onze fysieke gezondheid. Daarnaast hebben aanslepende klachten in de mondhygiëne ook een invloed op het mentaal welzijn en de sociale omgang van mensen. Tandproblemen aanpakken gaat vaak gepaard met een stevig kostenplaatje. Zo is mondzorg zowel een oorzaak als symptoom van de groeiende ongelijkheid in gezondheid in ons land. Een toegankelijke en kwalitatieve mondzorg is dan erg belangrijk. De kwaliteit van de mondzorg in ons land is erg hoog, maar de toegankelijkheid kan een stuk beter.  

In overleg met lokale besturen die actief inzetten op toegankelijkheid van mondzorg en met verschillende experten uit het werkveld heeft de VVSG een aantal voorstellen geformuleerd om de toegankelijkheid van mondzorg te verbeteren.

 

1. Transparantie omtrent toepassing conventie

 

Het RIZIV heeft de jongste jaren al inspanningen gedaan om de betaalbaarheid van mondzorg, zeker voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, te verbeteren. De initiatieven van het RIZIV zouden versterkt kunnen worden, mochten meer tandartsen aan conventietarief werken.

De ervaring van de lokale besturen leert dat het voor burgers en sociale diensten niet eenvoudig is om zicht te krijgen op welke tandartsen geconventioneerd zijn, en welke niet. In de praktijk is het vaak ook niet duidelijk welke tandartsen een patiëntenstop inlassen.

Volgens de RIZIV-cijfers volgt 60% van de tandartsen de conventietarieven. Voor tandartsen bestaat ook de mogelijkheid om partieel geconventioneerd te werken. Daarbij kan de tandarts op sommige dagen wel en andere dagen niet het conventietarief toepassen. Een onderscheid in de medische handelingen waarbij conventietarieven toegepast worden behoort ook tot de mogelijkheden.

 


2. Automatische toepassing 3de betaler

 


De volledige terugbetaling bij minderjarigen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de hogere deelname bij deze doelgroep. Met de invoering van een veralgemeende verplichte Regeling Betalende Derde kan deze trend nog verbeterd worden, ook bij andere groepen, zoals ouderen. De nieuwe IT-ondersteuning maakt het voor tandartsen mogelijk om deze toe te passen, zónder de tandarts administratief te gaan belasten.

 


3. Bijsturingen RIZIV terugbetaling

 


Verder bijsturen aan de RIZIV-terugbetaling is nodig, om zo kwaliteitsvolle mondzorg bij de meest kwetsbare mensen te stimuleren.

  • Het weglaten van de leeftijdsbeperking in de terugbetaling van tandextracties (18-53 jaar).
  • Het weglaten van de leeftijdsgrens van 67 jaar voor het jaarlijks mondonderzoek bij de tandarts.
  • Voorzie ook in een terugbetaling voor paradontale aandoeningen.
  • De terugbetaling is te prestatiegericht, het vermijden van invasieve behandelingen wordt te weinig gestimuleerd.
  • Stimulansen in de financiering opnemen voor een tandarts om die extra inspanning en begeleiding die risicopatiënten en kwetsbare groepen (VT, 18-, 75+…) vergen, ook financieel lonend te maken.


 

4. Duurzame verloning mondhygiënistenDe nieuw opgestarte beroepsgroep van mondhygiënisten kan een belangrijke meerwaarde realiseren in de mond- en tandzorg. Zij kunnen tandartsen ondersteunen door een aantal interventies over te nemen.

Gezondheids- en welzijnsorganisaties kunnen de mondhygiënisten inzetten voor een laagdrempelige (preventieve) screening. Er is momenteel echter - noch via CAO, noch via het RIZIV - een duurzame plaats voor de mondhygiënisten in de sector mondzorg. Daarom is er dringend nood aan een duurzaam verloningssysteem en sterke positie in de sector voor de mondhygiënisten, met aandacht voor de meest kwetsbare mensen.

Voor deze vier punten kan de VVSG op de steun rekenen van diverse partners, waaronder: Waalse en Brusselse federaties, Universiteit Gent, KU Leuven, Artevelde Hogeschool, UCLL, Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten, Verbond Vlaamse Tandartsen en de VWGC.

Samen met deze partners  gaat de VVSG in overleg met de bevoegde minister Vandebroucke en de Commissie van Ziekenfondsen en Tandartsen van het RIZIV. Deze commissie zal tegen het einde van het jaar een bijgestuurde conventie voorstellen. Een uitgelezen kans om werk te maken van een betere toegankelijkheid van mondzorg voor iedereen!