Auteur:

Gepubliceerd op: 12-07-2022

De VVSG is bezorgd over de werking van de nieuwe loonmotor voor de politie. Zo stellen wij vast dat de loonberekening sinds de invoering van de nieuwe loonmotor niet goed verloopt: regelmatig fouten in de berekeningen van lonen en premies en allerhande afhoudingen (bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdrage). De nodige betalingsstukken en verantwoordingsstukken die SSGPI moet aanleveren aan de zones zijn vaak onvoldoende. De communicatie door SSGPI aan de politiezones is vaak onvoldoende.

Deze tekortkomingen hebben een grote weerslag op de werklast van personeelsdiensten in de politiezones. De bijzondere rekenplichtigen kunnen niet meer voldoen aan hun wettelijke controletaken en moeten noodgedwongen hun wettelijke verplichtingen naast zich neerleggen om de betaling van de lonen aan het personeel niet in het gedrang te brengen. Ook in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van 18 mei (vraag 5) is de problematiek van de loonmotor en de werking van de SSGPI al meermaals aan bod gekomen.

De VVSG en VLOFIN - samen met onze Brusselse en Waalse tegenhangers - slaken in een brief  aan minister Verlinden een noodkreet en vragen oplossingen voor deze problematiek op korte termijn. 

Koen Van Heddeghem