Auteur:

Gepubliceerd op: 22-03-2023

De ministerraad keurde op 10 maart een voorontwerp van wet goed dat de wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007 aanpast.

Inhoudelijk stelt de wijziging het volgende voor:

  • een betere bescherming en versterkte rechtsbijstand voor de brandweer en het operationeel personeel van de Civiele Bescherming in geval van agressie zoals het recht op kosteloze rechtsbijstand
  • de oprichting van een nieuw orgaan (strategisch comité en nationaal orgaan) voor de hulpverleningszones binnen de FOD Binnenlandse Zaken om de prioritering en de opvolging van de strategische en operationele doelstellingen in verband met de brandweer te optimaliseren.
  • de mogelijkheid tot aanname van verzachtende omstandigheden in de toepassing van een strafbepaling die is opgenomen in de wet.

Anderzijds wijzigt het voorstel ook een aantal zaken van technische aard:

  • Opheffing federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (verschillende taken worden overgenomen door het hoger vermelde orgaan).
  • Bijzondere rekenplichtige van de zone: aanpassingen
  • Wijze bekendmaking begroting in rekeningen wanneer deze worden gewijzigd door gouverneur of minister.
  • Mogelijkheid tot subsidiëring erkende opleidingscentra voor de civiele veiligheid voor de inspanningen die zij leveren in het kader van de opleiding “Defensie en Veiligheid”.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Thaïs De Vuyst