Auteur:

Gepubliceerd op: 21-06-2022

Dit voorjaar verscheen de conceptnota omgevingsvergunning. Deze conceptnota beschrijft hoe de Vlaamse overheid van plan is de procedures wat betreft de omgevingsvergunning te wijzigen. 

Omdat zo'n 95% van alle vergunningsaanvragen via de gemeente lopen, vindt de VVSG het belangrijk dat de lokale stem wordt gehoord. 

Vandaar dat we de afgelopen maanden met onze leden gesproken hebben om hun mening over de voorgenomen wijzigingen te kennen. 

We vinden heel wat voorstellen van de conceptnota goed: bijvoorbeeld de wens om te komen tot één procedure, die - afhankelijk waarover de aanvraag precies gaat- weliswaar uit verschillende modules bestaat, met verschillende uiterste beslistermijnen. Ook het voornemen om gemengde vergunningsaanvragen toch te laten vergunnen door de gemeente, voor zover het stedenbouwkundig aspect duidelijk zwaarder weegt dan het milieuaspect, vinden we een goede zaak. Zo worden gemeenten zélf bevoegd over aanvragen die betrekking hebben op ziekenhuizen, universiteiten of dierentuinen. Die zijn vaak zo beeldbepalend voor gemeenten, dat we er zelf op willen sturen. 

Toch is er ook een hele reeks van voorstellen waar we onze bedenkingen bij hebben. Enkele voorbeelden:

  • We betreuren het als gemeenten niet langer de mogelijkheid hebben om de vergunningsplicht te moduleren. Ruimtelijk maatwerk én eigen lokale beleidskeuzes vereisen juist dat gemeenten strenger moeten kunnen zijn dan de Vlaamse lijsten van meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen. 
  • We willen als vergunningverlenende overheid ook daadwerkelijk het unieke aanspreekpunt voor de vergunningaanvrager zijn. Dit impliceert dat we het niet wenselijk vinden dat een initiatiefnemer rechtstreeks kan praten met de Vlaamse adviesinstanties.
  • Om sneller rechtszekerheid te krijgen over bouwinitiatieven, pleiten we ervoor om de collegebeslissing als eindbeslissing te zien. Het administratief beroep zou er maar mogen zijn als de gemeente een fout maakte of de beslissing onvoldoende motiveerde. In ondergeschikte zin vinden we het een interessante piste om bij zeer eenvoudige vergunningsbeslissingen het administratief beroep af te schaffen en dus onmiddellijk toegang te geven tot beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
  • Wanneer het gaat om handelingen van algemeen belang pleiten we ervoor dat de gemeente het overheidsniveau blijft dat bevoegd is om een voorgenomen initiatief als een handeling van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact te verklaren. Dankzij die regeling wordt het mogelijk om in afwijking van de voorschriften te vergunnen. Vlaanderen overweegt om voortaan zichzelf bevoegd te maken of van die regeling gebruik kan worden gemaakt. 
  • Tot slot betreuren we de keuze om op Vlaams niveau de limitatieve lijst te behouden van vergunningsaanvragen die voor een bepaalde duur kunnen worden vergund. We pleiten ervoor gemeenten altijd die mogelijkheid te geven, en daar dus als Vlaanderen daar geen regels voor te maken. 

Lees het volledige standpunt hier

Xavier Buijs