Auteur:

Gepubliceerd op: 18-09-2021

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) roepen de Vlaamse Regering in een nieuw advies om op meer inspanningen te leveren voor de beschikbaarheid, kwaliteit, vindbaarheid en ontsluiting van overheidsdata. Data en wetenschappelijke inzichten zorgen er immers voor dat beleidskeuzes beter onderbouwd kunnen worden.

Heel wat punten die door beide organisaties aangehaald worden, komen ook terug in ons recent standpunt ‘Naar een Vlaamse datastrategie’. Zo pleiten ook wij voor werkbare toegangen tot actuele en kwalitatieve data. De lokale besturen zijn vragende partij om op een gestructureerde manier toegang te krijgen tot gegevens, liefst via één toegangspoort. Interbestuurlijke gegevensdeling is immers een essentiële bouwsteen voor efficiëntere dienstverlening en processen in het lokaal bestuur. In ons standpunt pleiten we ook voor het uitbouwen van zinvolle, datagedreven diensten en vragen we aan Vlaanderen om bestaande en nieuwe initiatieven beter op elkaar af te stemmen.

We ondersteunen ook de vraag van de SERV en de VLIR om het amalgaam aan protocollen, machtigingen en beraadslagingen te vereenvoudigen, door de omslag te maken naar eenvormige afsprakenkaders. Dit kan een aanzienlijk meerwaarde bieden, aangezien ook lokale besturen nood hebben aan persoonsgegevens via de centrale overheden om hun dienstverlening en wettelijke taken uit te voeren of te optimaliseren. Momenteel botsen lokale besturen jammer genoeg op heel wat administratieve rompslomp om toegang te krijgen tot deze gegevens. Elk lokaal bestuur moet immers individueel een protocol afsluiten met de bevoegde overheid.

De VVSG vindt het in elk geval cruciaal dat lokale besturen aanzien worden als een belangrijke partner in de Vlaamse datastrategie en dat de Vlaamse datastrategie ook daadwerkelijk ambities en acties bevat om de handen in elkaar te slaan. De lokale besturen zijn niet enkel afnemers van data maar moeten ook zeggenschap hebben over de keuze om bepaalde data (al dan niet) te ontsluiten, de instrumenten en voorwaarden voor datadeling en publicatie, … 

De Vlaamse overheid heeft bovendien een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de lokale besturen: het ondersteunen en ontzorgen van lokale besturen op het gebied van databeleid. In ons standpunt formuleren we alvast enkele noden en werkbare oplossingen. Het volledige standpunt lees je hier.

Nathalie Dumarey