alt

Auteur:

Gepubliceerd op: 15-07-2021

Woensdag 7 juli keurde het Vlaams parlement het nieuwe inburgerings- en integratiedecreet goed. Vooral het inburgeringsbeleid krijgt een grondige en ambitieuse hertekening met twee nieuwe pijlers. Naast een cursus NT2 en de cursus maatschappelijke orientatie komt er een pijler economische zelfdredzaamheid en een vierde pijler sociale netwerking en participatie. Voor de uitbouw van deze vierde pijler sociale netwerking en participatie kijkt de minister vooral naar de lokale besturen.

Heel wat lokale besturen hebben met allerhande buddyprojecten, het toeleiden tot vrijetijdsactiviteiten, stage en/of vrijwilligerswerk voor nieuwkomers mooie ervaringen. Om dit verder vorm te geven besloot de minister om proeftuinen te organiseren die nog lopen tot eind juni 2022. De proeftuinen tonen al aan de een vierde pijler in een inburgeringstraject zeker een meerwaarde hebben, maar er rijzen ook vragen over intake, toeleiding, afstemming, aanbod en extra capaciteitsondersteuning. De minister beloofde alvast om bij de uitvoeringsbesluiten rekening te houden met de vragen en bezorgdheden van de lokale besturen.

De VVSG herhaalt haar oproep om ons nauw te betrekken bij de bepalende uitvoeringsbesluiten. De lokale besturen krijgen een belangrijke rol in het nieuwe inburgeringsbeleid. Het is dan ook belangrijk dat het regelgevend kader hiervoor in co-creatie met de lokale besturen wordt ontwikkeld.

De VVSG is alvast blij dat de minister ook heeft aangekondigd dat de verschillende vernieuwingen zullen worden gemonitord. Een andere belangrijke vernieuwing met mogelijke impact op de lokale besturen is de beslissing tot het vragen van een retributie voor het inburgeringstraject. De VVSG herhaalt haar vraag om het belfortprincipe te respecteren. Als nieuw Vlaams beleid bijkomende taken of kosten voor lokale besturen met zich meebrengen, moeten deze door Vlaanderen worden vergoed.

Sabine Van Cauwenberge