Auteur:

Gepubliceerd op: 23-11-2023

De vervoerregiowerking heeft haar eerste legislatuur bijna achter de rug. De opmaak van de regionale mobiliteitsplannen zit in de laatste fase om nadien formeel goedgekeurd te worden door minister Lydia Peeters.

Over het algemeen kunnen we wel stellen dat lokale besturen een vervoerregionale werking sterk waarderen. De contacten tussen lokalen besturen en Departement MOW, AWV en Vervoersmaatschappij De Lijn zijn nog nooit zo structureel en formeel ingebed geweest als vandaag. Bovendien hebben lokale besturen meer dan ooit geleerd dat mobiliteit een thema is dat de gemeentegrenzen overstijgt. Anderzijds hebben de Vlaamse overheid en haar instanties zich meer georganiseerd volgens de logica van de lokale besturen. Dit kan een sterk regionaal mobiliteitsbeleid alleen maar ten goede komen.

Toch is de VVSG ervan overtuigd dat, zeker met het oog op de uitrol van de regionale mobiliteitsplannen, de vervoerregiowerking nog sterker kan. Een daadkrachtig, transparant, democratisch en duurzaam overlegplatform vereist een aantal principes die volgens de VVSG zeker moeten meegenomen worden in de volgende legislatuur.
 

Naar een vervoerregiowerking 2.0

Eerder dan één juist governance-model naar voor te schuiven, formuleert de VVSG in haar standpunt 7 voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van de toekomstige vervoerregio’s een succes te maken:

  • respect voor verdeling van bevoegdheden
  • transparante samenwerking binnen het college van burgemeester en schepenen
  • terugkoppeling naar en besluitvorming door de gemeenteraden
  • garanties voor financiering en eigenaarschap
  • de oprichting van centraal uitvoeringsorgaan dat werkt op expliciete vraag van de vervoerregio(‘s)
  • vastgelegde procedures
  • het betrekken van alle relevante beleidsactoren
     

De oprichting van een vervoersautoriteit

Hoe dan ook is het voor de VVSG belangrijk dat er uitvoering kan gegeven worden aan de al opgestelde regionale mobiliteitsplannen. Daarom stellen we de oprichting van een vervoersautoriteit voor. Een centraal uitvoerend orgaan met een vaste politieke en ambtelijke vertegenwoordiging van de 15 vervoerregio’s die, op expliciete vraag van de vervoerregio(‘s) de coördinatie kan opnemen in geval van regio-overschrijdende initiatieven en kan fungeren als regio-overschrijdende penhouder voor toekomstige aanbestedingsprocedures en budgetten kan aanwenden voor dergelijke initiatieven. Op deze wijze kan er naast lokale en regionale initiatieven werk gemaakt worden van een synergie tussen de 15 vervoerregio’s.
 

Vervolgstappen

VVSG wil dit advies breed uitdragen bij alle mogelijke instanties van de Vlaamse Overheid en dit standpunt inpassen in het ruimere verhaal van het regiodecreet. Zo worden de belangrijkste principes ook opgenomen in het VVSG-memorandum.

Daarnaast willen we ook in dialoog gaan met allerlei stakeholders. Om van de vernieuwde vervoerregiowerking een succes te maken, is het van belang dat de nieuwe governance-structuur breed gedragen wordt door overheden, stakeholders en het mobiliteitsmiddenveld.

Het standpunt over de vervoerregiowerking 2.0 kan je ook integraal raadplegen op de website. 
 

Meer info

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de medewerkers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking.

 

Michiel Apers