Auteur:

Gepubliceerd op: 23-03-2023

De ministerraad van 10 maart 2023 keurde het voorstel van ontwerp van wetswijziging goed voor een nieuw recht op politiek verlof voor werknemers die het ambt van burgemeester uitoefenen en geconfronteerd worden met een noodsituatie waarbij hun aanwezigheid onmisbaar is in hun gemeente/stad en daardoor hun arbeidsovereenkomst tijdelijk niet kunnen uitvoeren.

Hiertoe wordt een nieuw artikel 4ter in de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat gevoegd.

De nieuwe regeling laat toe dat de werknemer het recht heeft om gedurende maximum het aantal arbeidsdagen dat hij wekelijks dient te presteren, afwezig te zijn van het werk, en dit zolang de noodsituatie aanhoudt.

De werknemers, die het politiek verlof opnemen in het kader van een noodsituatie, behouden voor de betrokken afwezigheidsdagen hun recht op loon.  De mogelijkheid wordt geboden aan de betrokken werkgevers om het aan de werknemer betaalde brutoloon (vermeerderd met de werkgeversbijdragen die aan de sociale zekerheid werden gestort) voor de betrokken periode terug te vorderen van de betrokken gemeente of stad. De betrokken gemeente of stad kan op zijn beurt een gedeelte hiervan terugvorderen van de burgemeester.

Dit nieuwe recht op politiek verlof bestaat naast het bestaande recht op politiek verlof.

Thaïs De Vuyst