Auteur:

Gepubliceerd op: 16-11-2021

Vanaf 2022 ontvangen de gemeenten en OCMW’s vanaf januari tot en met oktober elke maand één tiende van hun aandeel uit het Gemeentefonds. De Vlaamse regering gaat daarmee in op een vraag die de VVSG vorig jaar stelde.

Dit nieuwe uitbetalingsritme kan de besturen helpen grote thesauriepieken te vermijden. Dat kan helpen om de negatieve rentes te minimaliseren die ze moeten betalen op gelden die ze aanhouden op hun kortetermijnrekeningen bij banken. Door de aanhoudende lage en zelfs negatieve rente-omgeving zijn banken begonnen om negatieve rentes aan te rekenen op geld dat lokale besturen boven bepaalde limieten op bepaalde rekeningen hebben staan. Het nieuwe uitbetalingsritme moet ervoor zorgen dat lokale besturen in tijden waarin ze, en overheden in het algemeen, financieel onder druk staan, onnodige kosten zo veel mogelijk vermijden.

Samen met de basisdotatie uit het Gemeentefonds worden vanaf 2022 ook de aanvullende dotaties bij het Gemeentefonds uitbetaald in tienden. Dat geldt meer bepaald voor de dotatie van de Eliacompensatie, de dotatie naar aanleiding van de ingekantelde sectorale subsidies, de dotatie voor de centrumsteden en de dotatie voor gemeenten die provinciale instellingen hebben overgenomen.

De nieuwe uitbetalingsregeling is opgenomen in het programmadecreet dat de Vlaamse regering bij de begroting 2022 in het parlement indiende en dat nog door het parlement dient te worden goedgekeurd.

Verder bevat het programmadecreet een regeling voor gemeenten met een te laag, gedifferentieerd OOV-tarief. Het Gemeentefondsdecreet voorziet namelijk in een fiscale penalisatie voor gemeenten die niet minstens 441 opcentiemen onroerende voorheffing heffen. De decreetgever legt nu vast wat dat betekent voor besturen die verschillende OOV-tarieven hanteren: het gewogen gemiddelde tarief (o.b.v. van het respectievelijk kadastraal inkomen) moet 441 bedragen. Ten slotte bevat het programmadecreet ook de lijst met de tijdelijke en degressieve compensatie voor de gemeentelijke minderontvangsten uit de dividenden vanuit Fluvius.

Ben Gilot