Auteur:

Gepubliceerd op: 12-07-2022

Traject optimalisatie Cultureelerfgoeddecreet en uitvoeringsbesluit afgerond

Voor de vele musea, archieven, erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen en cultureel-erfgoedorganisaties die Vlaanderen rijk is, bevat het Cultureelerfgoeddecreet belangrijke ondersteuningskansen. Na de evaluatie van het decreet startte de Vlaamse overheid met een traject dat tot een aantal verbeteringen moest leiden. Dit resulteerde in een vernieuwd Cultureelerfgoeddecreet dat op 23 december 2021 werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. Op 8 juli 2022 keurde de Vlaamse Regering definitief het uitvoeringsbesluit goed waarin de criteria en de procedures uitgewerkt zijn om de verschillende instrumenten van het decreet in de praktijk te brengen.

Een aantal nieuwe accenten in het decreet:
-aanpassing van de procedure voor de aanduiding van cultureel-erfgoedinstelling, zodat die op dezelfde manier gebeurt als de aanduiding van kunstinstelling
-de indeling van musea, archieven, erfgoedbibliothekenin landelijke of bovenlokale collectiebeherende organisaties wordt permanent, gekoppeld aan een evaluatiesysteem
-de subsidieplafonds voor de bovenlokaal ingedeelde collectiebeherende organisaties verdwijnen
-organisaties waar de cultureel-erfgoedwerking een onderdeel is van een bredere opdracht, zoals bijvoorbeeld een stadsarchief of universiteitsbibliotheek, komen vanaf nu ook in aanmerking voor een (aanvullende) werkingssubsidie (voorheen was dit niet mogelijk tenzij ze een afzonderlijke cultureel-erfgoedwerking hadden uitgebouwd)
-het wordt opnieuw mogelijk om via het decreet cultureel-erfgoedtijdschriften structureel te ondersteunen
-verbreding van de projectsubsidies: erfgoedcellen en collectiebeherende organisaties met een werking op bovenlokaal niveau zullen subsidie kunnen aanvragen voor bovenlokale projecten – een uitbreiding die bedoeld is om kansen te bieden aan bovenlokale cultureel-erfgoedprojecten die niet terecht kunnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet
-afstemming met de nieuwe Bestuurscode Cultuur waar het decreet “goed bestuur” als erkennings- of subsidiecriterium bevat
-afstemming met andere cultuurdecreten, de term ‘regionaal’ wordt vervangen door ‘bovenlokaal’ maar de invulling blijft dezelfde

Enkele nieuwe accenten in het uitvoeringsbesluit:
-digitaal beleid is toegevoegd als criterium voor organisaties die een bovenlokale werking ambiëren
-de indiendatum voor de erfgoedronde verschuift van 15 december naar 15 januari en valt dus één maand later, de indiendata voor de cultureelerfgoedconvenants met de lokale besturen blijven afgestemd op de meerjarenplanning van lokale besturen en veranderen niet
-de indiendatum voor de eerste projectenronde wijzigt van 15 september naar 15 oktober zodat er om de zes maanden een indiendatum is.
-op vraag van de sector is er de nieuwe mogelijkheid om subsidies voor meerjarige projecten aan te vragen, maximale duurtijd is drie jaar -  hier is het ondermeer de bedoeling om plan- en dossierlast te verminderen

Waar de evaluaties verbeterpunten voorstelden die met de uitvoering van het decreet te maken hebben, zal men die elders opnemen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij de opmaak van de draaiboeken voor de rondes of bij de aanpassingen van het e-loket KIOSK.

Lieselot Decalf