Auteur:

Gepubliceerd op: 23-06-2022

Subsidies voor het verweven van economische activiteiten in de kern

Met het oog op het behouden en versterken van werklocaties in het woonwerkweefsel lanceert de Vlaamse minister van economie een nieuwe oproep. Steden en gemeenten kunnen een voorstel indienen van 1 tot 30 september 2022. Het maximale steunbedrag is 200.000 euro per gemeente, de subsidie dekt maximaal 50% van de kosten.  In totaal is 2 miljoen euro beschikbaar.

Drie types projecten

De projecten focussen op één of meerdere van volgende doelstellingen:

  • de aanstelling van een verweefcoach
    Een verweefcoach treedt op als spilfiguur tussen bedrijven, buurt en lokaal bestuur met als doel de verwevenheid van economische activiteiten in stand te houden en robuuster te maken.
  • Leegstandsbeheer
    Door de verschillende leegstaande bedrijfsruimten in kaart te brengen en te beheren heb je als gemeentebestuur beter zicht op die leegstand (identificatie en dataverzameling) kan je veel efficiënter en effectiever aan de slag om deze tijdelijk en/of definitief in te vullen met geschikte activiteiten.
  • Projectregie
    Aan de hand van een professionele projectregie kunnen voormalige bedrijfssites van (boven)lokaal of specifiek economisch belang een nieuwe economische (her)invulling krijgen en gaan ze niet verloren.

Verweving

Ondernemerschap is een motor voor de groei van onze stads- en dorpskernen. Maar deze werklocaties komen onder druk te staan. Bedrijfsgebouwen ingesloten in woonweefsel worden verdreven naar de rand van de stad of naar bedrijventerreinen. Nochtans kunnen economische activiteiten perfect samengaan met wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen ... Een dergelijke mix van functies vormt de identiteit van een buurt en biedt kansen voor innovatie of circulaire economie. Door ondernemingen te verweven in het woonwerkweefsel blijven bedrijventerreinen voorbehouden voor bedrijven die door hinder of mobiliteitsimpact niet (meer) thuishoren in dat woonwerkweefsel.

Meer info

Eens goedgekeurd, krijgen de projecten maximaal drie jaar om hun doeleinden te bereiken. Tot de subsidiabele kosten komen ofwel personeelskosten ofwel externe prestaties in aanmerking. De exacte voorwaarden van deze oproep lees je op de website van VLAIO.

Voor verdere achtergrondinformatie verwijzen we ook graag naar de Toolbox Verweving: aan de slag met leegstaande bedrijfsruimten, die tot stand kwam in het kader van intensieve begeleidingstraject Van leegstaande naar verweven werklocaties.

Bart Palmaers