Auteur:

Gepubliceerd op: 08-07-2021

Om de klimaatdoelstellingen te halen, willen lokale besturen een actieve rol spelen in de totstandkoming van energiegemeenschappen. Die energiegemeenschappen groeperen afnemers/producenten en zijn een manier om collectieve energieactiviteiten te ‘organiseren’ via een open, democratisch systeem. Door de consument op een actieve manier te betrekken kan hernieuwbare energie verder uitgerold worden, zodat alle betrokken verbruikers (burgers, KMO’s of lokale besturen) toegang krijgen tot groene stroom en bijdragen aan de integratie van deze energie in een flexibeler energiesysteem. Solidarisering, energie-efficiëntie en -delen zijn een paar belangrijke principes die de VVSG naar voren schuift. Lees het volledige VVSG-standpunt met de 10 principes. De VVSG wil hiermee inspelen op de uitvoeringsbesluiten die de Vlaamse overheid moet opmaken. Energiegemeenschappen vinden hun basis in twee Europese richtlijnen die deel uitmaken van “het Clean Energy for all European package” dat reeds op 30 november 2016 door de Europese Commissie werd gepubliceerd. Vlaanderen zorgde al voor een decretale basis. 

Deze nieuwe manier van werken komt tegemoet aan de actieve rol die steden en gemeenten willen spelen in de overgang naar een klimaatneutrale samenleving. In het VVSG-memorandum vroeg de VVSG aan de centrale overheden al om voluit de mogelijkheden te creëren om lokale hernieuwbare energie mogelijk te maken en eigen gemeentelijke keuzes te kunnen maken. In 2019 lanceerde de VVSG tijdens de Klimaatdag ook een duurzaamheidspact voor klimaat en sociale samenhang dat de steden en gemeenten met de Vlaamse regering wilde afsluiten. In dit pact worden sterke klimaatmaatregelen gecombineerd met acties rond sociale cohesie en inclusie, energie, ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, …. Energie is een cruciaal onderdeel van dit Duurzaamheidspact.

Nathalie Debast