Auteur:

Gepubliceerd op: 24-11-2022

Gemeenten zullen niet meer via verordeningen vergunnings- of meldingsplichten mogen invoeren. Dat staat in het voorontwerp van een Verzameldecreet dat de Vlaamse regering vorige vrijdag een eerste keer goedkeurde. Deze toekomstige regelgeving bevat een hele reeks kleinere en grotere wijzigingen op het vlak van ruimtelijke ordening.

De VVSG vraagt deze wijziging niet in te voeren, zodat gemeenten de vergunningsplicht mogen blijven moduleren. We vinden dat verstrengen van de vergunnings- en meldingsplicht (versoepelen mag sowieso niet) maatwerk kan leveren en recht doet aan de lokale autonomie. Door op Vlaams niveau stedenbouwkundig vrijgestelde handelingen meldingsplichtig te maken of handelingen die op Vlaams niveau stedenbouwkundig meldingsplichtig zijn, vergunningsplichtig te maken, kunnen gemeenten die dat wensen beter sturen op de ruimtelijke ontwikkeling van hun grondgebied. De regelgeving wordt daarmee wat complexer, maar niet in die mate dat initiatiefnemers van bouwprojecten hier niet mee om zouden kunnen gaan. Sterker nog: de VVSG is voorstander van de vroegere situatie waarbij gemeenten volledig vrij waren om vrijgestelde handelingen te onderwerpen aan een vergunningsplicht. Ook verordeningen van voor 2009 waarbij vrijgestelde handelingen vergunningsplichtig blijven, zullen worden afgeschaft. Het gaat daarbij veelal om zgn. kapverordeningen waarbij gemeenten bomen extra wil beschermen.

Andere in het oog springende wijzigingen zijn:

  • De invoering van het beginsel van planologische compensatie.
  • De beperking van de afwerkingsregel. Die regel bepaalt dat tegen wachtgevels kan worden gebouwd, ook als die nieuwe woning ‘zonevreemd’ is. De regeling kan straks enkel nog worden toegepast in woonreservegebied.
  • De mogelijkheid om een regularisatievergunning af te leveren voor zonevreemde functiewijzigingen. Dit is bijvoorbeeld relevant voor voormalige hoeves die zonder vergunning zijn omgevormd tot een burgerwoning.
  • Het digitaal voor het publiek ter beschikking stellen van alle documenten van een bouwaanvraag via het Omgevingsloket. Nu verstrekt het Omgevingsloket tijdens een openbaar onderzoek alle informatie digitaal, behalve de plannen. Daarvoor is nog steeds een afspraak nodig op het gemeentehuis. Door een recente aanpassing van de Auteurswet op federaal niveau is dit niet langer nodig. Deze aanpassing komt er mede op vraag van de VVSG. We vinden het een grote stap vooruit op het vlak van transparantie van de besluitvorming en klantvriendelijkheid.

Meer weten?

Lees het volledige verzameldecreet.  Hebt u een reactie? Neem dan contact op met Xavier Buijs.

Xavier Buijs