Auteur:

Gepubliceerd op: 05-05-2023

We komen bij een eerste belangrijke mijlpaal:  meer dan de helft van de vervoerregio’s heeft het voorlopig ontwerp van regionale mobiliteitsplannen ondertussen vastgesteld. Toch moeten er nog een aantal zaken gebeuren vooraleer het RMP definitief kan worden goedgekeurd en de plannen in werking kunnen treden.

De eerste belangrijke stap is het Openbaar Onderzoek.  Hieronder lichten we de belangrijkste punten toe. 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (dMOW) voorziet ook een uitgebreid draaiboek over de procedure van het openbaar onderzoek  dat door de administratieve voorzitter wordt bezorgd in voorbereiding van het openbaar onderzoek van de betrokken vervoerregio. 

Bekendmaking Openbaar Onderzoek: Ministeriële goedkeuring vereist

Zonder ministeriële goedkeuring van het voorlopig ontwerp regionaal mobiliteitsplan (RMP), kan men het openbare onderzoek niet opstarten. 

De data van het openbaar onderzoek worden na de ministeriële goedkeuring vastgelegd. Na de goedkeuring van de minister mailt dMOW de tekst van bekendmaking naar alle steden en gemeenten uit de betrokken vervoerregio.

Volgens het Besluit Vlaamse regering (BVR 20/11/2020) moet de bekendmaking van het openbaar onderzoek minstens verschijnen in:

 • Het gemeentelijk infoblad (digitale affichage of aanplakking indien niet mogelijk)
 • Op de gemeentelijke website
 • In het Belgisch Staatsblad
 • In ten minste drie regionale dagbladen die in de vervoerregio verschijnen 
 • Op de website van de vervoerregio.

Voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad, op de website van de vervoerregio en in de regionale dagbladen, zorgt dMOW. Zij leveren ook een tekst aan die de gemeenten kunnen plaatsen op hun website en in het gemeentelijk infoblad. 

Daarin moeten volgende zaken zeker gespecifieerd worden:

 • Het webadres van de gemeente waar een link staat naar de ter inzage gelegde documenten op de website van de vervoerregio
 • De fysieke locatie van inzage in de gemeente met adres en eventueel contactgegevens voor afspraak
 • De adresgegevens van het gemeentehuis voor schriftelijke afgifte tegen ontvangstbewijs
 • Het webadres van de vervoerregio voor consultatie van de documenten die ter inzage liggen
 • Voor digitale reacties: emailadres van de vervoerregio

Tip: Indien er niet voldoende tijd is om de details van de bekendmaking op te nemen in het gemeentelijk infoblad, publiceer je best een wervende tekst over het Openbaar Onderzoek in het gemeentelijk infoblad waarin je verwijst naar de aanplakbiljetten, de gemeentelijke website of de website van de vervoerregio. Ook deze tekst wordt voorzien door dMOW.

Sowieso vraagt dMOW aan elke gemeente een aanplakking te doen voor de start van het openbaar onderzoek.

Inhoud openbaar onderzoek

Zowel het ontwerp Plan-MER als het Voorlopig Ontwerp-RMP gaan in Openbaar Onderzoek.

Het Openbaar onderzoek duurt 60 dagen.

Hoe en waar kunnen het Regionaal mobiliteitsplan en het ontwerp Plan-MER worden ingekeken?

Het Regionaal Mobiliteitsplan en het ontwerp Plan-MER worden ter beschikking gesteld 

 • Via de website van de vervoerregio 
 • De website van de gemeente (met een link naar de vervoerregiowebsite)
 • Fysiek ter inzage in alle gemeenten van de vervoerregio. Bij fysieke terbeschikkingstelling, gebeurt dit bij voorkeur via pc in het gemeentehuis (of een andere locatie die de gemeente daartoe aanduidt)

Enkel schriftelijke of digitale reacties zijn geldig binnen de termijn van het Openbaar Onderzoek. Digitale reacties gebeuren rechtstreeks op het mailadres van de vervoerregio. Bij schriftelijke reacties wordt aan de gemeenten gevraagd om deze reacties in te scannen en door te sturen naar het vervoerregiomailadres.

Het is belangrijk dat er per gemeente een contactpersoon wordt aangeduid voor de organisatie van het Openbaar Onderzoek. Mailadres, telefoonnummer van die persoon en van een reservepersoon worden doorgegeven aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Welke taak krijgt de gemeenteraad?

Parallel met het openbaar onderzoek stelt de vervoerregio ook een officiële adviesvraag aan verschillende adviesinstanties, waaronder de gemeenten. De gemeenteraad moet, volgens ‘het BVR van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’ één advies geven op het geheel: het -voorlopig Ontwerp RMP en bijhorend plan-MER. De adviesvraag vertrekt nadat het voorlopig Ontwerp RMP goedgekeurd is door de minister en loopt parallel met het Openbaar Onderzoek. Alle adviesinstanties krijgen een termijn van 90 dagen om hun advies te bezorgen. Het openbaar onderzoek valt binnen deze termijn. Wanneer binnen de 90 dagen geen advies werd ontvangen, kan aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.


Hou er dus rekening mee dit tijdig op de agenda te zetten . Daarnaast raden wij ook aan, wegens de complexiteit van het dossier, de raadsleden op voorhand goed te informeren. Dit kan in de gemeenteraad en/of op een gemeenteraadscommissie.

Het plan MER

De milieueffectenrapportage (Plan MER) wordt steeds bijgevoegd als bijlage aan het Regionaal Mobiliteitsplan in de verschillende stappen.  Zo werd het Voorlopig Ontwerp RMP, samen met het Ontwerp Plan-MER vastgesteld door de vervoerregioraad en gaan ze ook samen naar de minister en in openbaar onderzoek. Zo kan worden nagegaan op welke manier er werd rekening gehouden met de milieueffectbeoordeling in het voorlopig ontwerp RMP.

Volgende stappen

Het Voorlopig Ontwerp RMP en Ontwerp Plan-MER worden, indien nodig, bijgestuurd op basis van de adviezen en opmerkingen geformuleerd tijdens het Openbaar Onderzoek. Nadien wordt er nog een periode voorzien van 30 dagen waarin de dienst MER het Ontwerp PLAN-MER onderwerpt aan een kwaliteitsbeoordeling.

Vervolgens komt het Definitief Ontwerp van RMP waarbij wordt rekening gehouden met het definitief Plan-MER terug op de vervoerregio ter vaststelling. 

Tot slot wordt het Regionaal Mobiliteitsplan goedgekeurd door de minister en ter kennisgeving meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Het goedgekeurde Regionaal Mobiliteitsplan wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking tien dagen na die bekendmaking.

 

Michiel Apers