Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2022

De Europese Richtlijn (2019/1161/EU) inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen legt minimumdoelstellingen op aan alle lidstaten inzake de aanschaf of de inzet van schone voertuigen via overheidsopdrachten of openbare dienstencontracten. Ook lokale besturen vallen onder deze richtlijn. 
Aanbesteders zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van de minimumstreefcijfers en worden gevraagd de nodige cijfers te verstrekken via het formulier dat daartoe ter beschikking wordt gesteld door de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).

Om tegemoet te komen aan deze nieuwe regelgeving, werden er enkele velden toegevoegd aan de beheersgegevens van dossiers in e-Notification. Deze velden moeten verplicht worden ingevuld bij bekendmaking van een aankondiging van gegunde opdracht (CAN - formulieren F03, F06, F13, F15, F20, F21 en F22). 
De FOD Kanselarij van de Eerste Minister publiceerde een document met richtlijnen. Hierin vind je meer informatie over deze nieuwe regelgeving en de data-inzameling die ermee gepaard gaat.

Leen Van der Meeren