Auteur:

Gepubliceerd op: 23-11-2022

Om lokale besturen te ondersteunen bij hun regierol kinderopvang ontwikkelde Data & Analyse in samenwerking met het Agentschap Opgroeien een gemeentelijk rapport opvang baby’s en peuters.

Bekijk het Rapport opvang baby’s en peuters voor jouw gemeente!

Het rapport bevat gegevens over de demografische context waarin kinderopvang plaatsvindt, het opvangaanbod en de gebruikers van het opvangaanbod. Let wel: het gaat telkens over een momentopname op 31 december van het jaar voorafgaand aan het referentiejaar. 

  • Evoluties van het aantal geboorten en 0-2-jarigen geven inzicht in de demografische context.
  • Daarnaast bevat het rapport informatie over maatschappelijke kwetsbaarheid aan de hand van indicatoren als de gezinssamenstelling, herkomst en thuistaal van de 0-2-jarigen per gemeente.
  • Een volgend luik gaat dieper in op het opvangaanbod voor baby’s en peuters per wijk. Het totale opvangaanbod wordt uitgesplitst naar vergunnings- en tarieftype.
  • Daarnaast komt ook het aanbod aan dringende opvangplaatsen, en opvangplaatsen met een pluskenmerk en het aantal gestarte en gestopte opvanglocaties aan bod.
  • Een laatste luik van het rapport geeft informatie over de gebruikers van het kinderopvangaanbod. Het bevat gegevens over het aandeel van de 0-2-jarigen dat gebruik maakt van opvang, hoe oud de kinderen zijn als ze starten en waar kinderen naar de opvang gaan.
Sofie Delcourt