Auteur:

Gepubliceerd op: 23-03-2022

OCMW’s krijgen extra steun  

De OCMW's krijgen extra steun voor de opvang en begeleiding van Oekraïense vluchtelingen. Vorige week vrijdag bereikte de federale regering hierover een akkoord. Gezien de verwachte omvang van de vluchtelingenstroom hadden de VVSG en haar zusterorganisaties UCVW en Brulocalis al aangedrongen op financiële en operationele ondersteuning vanuit de federale regering. De VVSG is dan ook tevreden dat er een verhoogde terugbetaling komt van het equivalent leefloon. 

Het OCMW zal voor alle Oekraïners op de vlucht een verhoogde terugbetaling krijgen. In plaats van de gebruikelijke 100% wordt het equivalent leefloon gedurende de eerste 4 maanden aan 135% terugbetaald. Na 4 maanden daalt de terugbetaling tot 125% voor de volledige duur dat de betrokkene equivalent leefloon ontvangt als tijdelijk beschermde. De vereiste wetswijziging is in voorbereiding en zal met terugwerkende kracht in werking treden op 4 maart 2022.

Dankzij het verhoogde terugbetalingspercentage beschikt het OCMW over extra middelen voor bijkomende administratieve kosten, personeelskosten en andere behoeften. Sociale bijstand kan vele vormen aannemen: materiële hulp, psychologische bijstand, financiële bijstand, enzovoort. Deze bijstand wordt aangepast aan de reële behoeften van elke Oekraïense aanvrager. Dit gebeurt op basis van een sociaal onderzoek dat uitgevoerd wordt door het OCMW.

Alle recente informatie hierover vind je terug op onze Oekraïne-pagina > OCMW-dienstverlening.

Vlaamse steun voor crisishuisvesting

De Vlaamse regering heeft een decreet goedgekeurd dat zorgt dat een sociaal verhuurkantoor, een sociale huisvestingsmaatschappij of een woonmaatschappij woningen en collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private  rechtspersonen met sociaal doel in huur kan nemen om ze onder te verhuren aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.

Via een bijhorend besluit voorziet ze ook een tegemoetkoming om de kosten van dat beheer te dekken en de eventueel noodzakelijke aanpassingen uit te voeren. De terugbetaling kan niet meer zijn dan 2.500 euro per kamer van die collectieve voorziening en niet meer dan 2.500 euro voor het geheel van de gemeenschappelijke ruimten van de collectieve voorziening. Indien het om een zelfstandige woning gaat, is de terugbetaling beperkt tot 10.000 euro (ongeacht het feitelijk gebruik nadien). Onder collectieve voorzieningen worden bijvoorbeeld verstaan (delen van) woonzorgcentra, ziekenhuizen, kloosters, studentenhomes of -koten, ...

Datzelfde besluit voert een subsidie in die het sociale verhuurkantoren (SVK’s), sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), het Vlaams woningfonds en woonmaatschappijen mogelijk moet maken om opknappingswerken in leegstaande sociale huurwoningen (in afwachting van sloop, renovatie of   verkoop) minstens te doen beantwoorden aan de afwijkende minimale woningkwaliteitsnormen, zodat ze die woningen kunnen doorverhuren aan de tijdelijk ontheemde Oekraïner. De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per sociale huurwoning wanneer ze voor minimaal 6 maanden wordt  verhuurd aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.  Wanneer de sociale huurwoning slechts voor ten minste drie maand en maximaal vijf maanden verhuurd wordt, kan de terugbetaling niet meer dan 3.000 euro bedragen, per sociale huurwoning. Voorwaarde voor die tegemoetkomingen is dat ze een overeenkomst afsluit met de gemeente waarin de woning gelegen is.

Ook schept het decreet en het besluit de mogelijkheid om mobiele woonunits in te zetten en een beroep te doen op de VMSW voor de kosten van de aansluiting van de nutsvoorzieningen.

Alle recente informatie hierover vind je terug op onze Oekraïne-pagina > Regelgeving wonen

Fabienne Crauwels