Auteur:

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Op 25 maart 2022 keurde de Vlaamse regering een decreet goed dat bepaalde organisaties verplicht om voor nieuwe medewerkers, die rechtstreeks in contact komen met minderjarigen, een uittreksel uit het strafregister (als vermeld in artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering) te controleren.

Doel van deze maatregel is om via het uittreksel snel te achterhalen of mogelijke nieuwe medewerkers van organisaties die een activiteit aanbieden die valt onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen veroordeeld werden voor ernstige feiten ten aanzien van minderjarigen.

Door een aanpassing in de applicatie CJCS-CG kan de burger nu bovendien zijn uittreksel rechtstreeks in zijn e-box ontvangen, waardoor de medewerkers die onder het decreet vallen op een efficiënte en vlotte manier het gevraagde uittreksel kunnen verkrijgen en voorleggen.

Een aantal steden en gemeente maken echter nog geen gebruik van de optie om het uittreksel via de e-box te bezorgen. Om zowel de vermindering van de administratieve last voor de burger als de praktische uitvoering van het decreet te bewerkstelligen, roepen we als VVSG dan ook àlle lokale besturen op om hiervan gebruik te maken.

Verder voorziet de FOD Justitie een typeformulier dat ingevuld moet worden door de organisatie of werkgever die een uittreksel van de aanvrager wenst om er zo voor te zorgen dat zeker het juiste type uittreksel wordt afgeleverd. Hoewel het gebruik van dit typeformulier facultatief is, vragen sommige lokale besturen bij elke aanvraag het typeformulier mee te bezorgen. Dit betekent dat de burgers, woonachtig in die lokale besturen, die omwille van het bovengenoemde decreet een uittreksel moeten voorleggen, zich verplicht zullen voelen om het typeformulier door hun werkgever te laten invullen. In het kader van het decreet is het uiteraard wel duidelijk welk type moet worden afgeleverd, waardoor het invullen van een formulier door de burger geen meerwaarde biedt. Het is raadzaam om dit ook aan de burger te communiceren.

Om tenslotte de drempel te verlagen voor personen die in het kader van het decreet een engagement willen opnemen en gezien de mogelijkheid om de procedure digitaal te laten verlopen, wordt afgeraden aan de lokale besturen om een  vergoeding te vragen voor het afleveren van het uittreksel.

 

Lotte Van Liefde