© Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Auteur:

Gepubliceerd op: 08-11-2023

Vlaanderen maakt werk van een meer duurzame stedelijke logistiek en het voorgoed weren van vervuilende vracht- en bestelwagens uit de stad. Onderzoek leert dat stedelijke logistiek enorm veel bijdraagt aan de luchtvervuiling. Het gaat dan om het rondbrengen van pakjes met bestelwagens, afvalophaling, het leveren van materiaal voor supermarkten of bouwwerven, ….

Van de CO2-uitstoot in steden die veroorzaakt wordt door transport, is minstens 25% afkomstig van goederenvervoer en diensten. Voor andere emissies, zoals stikstofoxiden en fijnstof, loopt dat op tot 30% of zelfs 50%. Daarnaast speelt logistiek ook een rol in files, verkeersveiligheid, ruimtebeslag en geluidsoverlast.

Samen met minister Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement MOW en andere stakeholders uit de distributie- en transportsector ondertekende de VVSG op 8 november een intentieverklaring om hier werk van te maken.

Concreet engageren de VVSG en de deelnemende steden zich om via de vier thematische werkgroepen mee na te denken en te werken aan het creëren van gezamenlijke doelstellingen en een kader om een emissievrije belevering van onze steden te realiseren.

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2024 met dit afsprakenkader te landen. Het kader zal verder bouwen op de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek en op een voorbereidende studie die de uitrol van zero-emissie zones (ZEZ) in (centrum)steden onderzocht via drie pilootcases in Antwerpen, Kortrijk en Leuven.

Bert Janssens