Auteur:

Gepubliceerd op: 02-09-2020

Vóór eind september zullen alle gemeenten en OCMW’s, autonome gemeentebedrijven (AGB’s) en welzijnsverenigingen voor het eerst een opvolgingsrapportering moeten opmaken met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan.

De gemeente- en OCMW-raad bepalen wanneer de opvolgingsrapportering over het gezamenlijke meerjarenplan moet gebeuren. Bij de AGB’s is het de raad van bestuur die daarover beslist, bij welzijnsverenigingen ligt de beslissing bij de algemene vergadering. Er moet alleszins een opvolgingsrapportering gebeuren voor het eerste semester van het boekjaar vóór eind september.

De opvolgingsrapportering bevat de stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen en een overzicht van de geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar (schema J1 en T2). De rapportering bevat ook de wijzigingen die het bestuur mogelijks heeft doorgevoerd in de assumpties bij de opmaak van het (aangepaste) meerjarenplan en eventuele wijzigingen in de financiële risico’s. Daarnaast is het bestuur vrij om zelf nog extra elementen in de opvolgingsrapportering op te nemen.  

De opvolgingsrapportering zal ook aan bod komen in de thematische audit over monitoring die Audit Vlaanderen dit najaar plant.

Ben Gilot