Kerstman

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Gemeentelijke geschenkbonnen of cadeaucheques wonnen de laatste jaren enorm aan populariteit. Tientallen gemeenten lanceerden een eigen geschenkbon. Niet zelden is het succes ervan deels toe te schrijven aan de verkoop van geschenkbonnen aan bedrijven (naast de verkoop aan individuele consumenten). Zij kunnen deze bonnen als relatiegeschenk of als geschenk voor het personeel geven.

Dergelijke geschenken (in natura, in geld, maar dus ook in de vorm van geschenkbonnen) kunnen van een fiscaal gunstig regime genieten en vrijgesteld worden van RSZ-bijdragen. Daarvoor mogen ze bepaalde grenswaarden niet overschrijden. Het KB van 03.07.2018 tot wijziging van artikel 19, § 2, 14°, van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (zie: gecoördineerde versie art. 19) (inforumnr. 322601) wijzigt nu de maximumbedragen voor geschenken aan personeel (of hun kinderen ten laste) om te kunnen genieten van deze RSZ-vrijstelling.

Voortaan gelden volgende maxima voor geschenk(bonn)en:

  • n.a.v. Sinterklaas, Kerst of nieuwjaar: tot 40 euro/ jaar / (kind per/) werknemer

  • bij een eervolle onderscheiding: tot 120 euro / jaar

  • bij pensionering: tot 40 euro / dienstjaar (in totaal min. 120 en max. 1.000 euro)

  • bij huwelijk of wettelijke samenwoning: tot 245 euro / werknemer.

Gemeenten die de bonnen te koop aanbieden aan bedrijven, moeten daarom in hun communicatie rekening houden met deze nieuwe grensbedragen.

Verder blijven volgende voorwaarden gelden: de geschenkbon mag niet ingeruild kunnen worden voor cash,  de bonnen moeten een beperkte looptijd hebben, en de handelaars die de bonnen aanvaarden moeten vooraf een akkoord gesloten hebben met de uitgever van de geschenkbonnen (zijnde de gemeente, handelaarsvereniging, enzovoort).

Raadpleeg onze webpagina en de brochure Gemeentelijke cadeaucheques van A tot Z voor meer info.