Auteur:

Gepubliceerd op: 28-04-2022

De regeling van het quarantaineverlof van statutairen wordt afgestemd op de contractanten vanaf 1 oktober 2021. Het betreft een verlof voor statutaire medewerkers, voor zover telewerk, een andere passende functie, opname overuren of jaarlijkse vakantie niet mogelijk zijn. Het statutair personeelslid heeft recht op verlof:

  • wanneer een kind, omwille van de corona-epidemie, niet naar school of de opvang of het centrum voor opvang voor personen met een handicap kan gaan. Waar voorheen een sluiting was vereist, volstaat het voortaan dat het kind niet naar de school of opvang kan gaan opdat het statutair personeelslid recht heeft op quarantaineverlof;
  • bij quarantaine van het personeelslid, mits voorleggen van een quarantainegetuigschrift.

Dit verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en telt mee als werkelijke dienst. Het wordt eveneens gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarstoelage en de jaarlijkse vakantie.

De verloning is gelijk aan 80 % van het brutosalaris (vergelijkbaar met de tijdelijke werkloosheidsuitkering van de RVA voor contractanten).  

Daarnaast telt ook de speedpedelec vanaf 22 april 2022 mee als fiets voor de toekenning van de verplichte fietsvergoeding voor wie met de speedpedelec van en naar het werk komt.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2022 tot wijziging van art. 164 van het BVR 07.12.2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betr. de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en wijz. art. 8 en 21 van het BVR 12.03.2021 houdende maatregelen ten gevolge van de pandemie veroorzaakt door COVID-19 en tot wijziging van de minimale voorwaarden voor de rechtspositieregeling van het personeel van de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de provincies, BS 12 april 2022.

Inforumnr. 352421

Kujtime Pajazitaj